Detall

Convocatòria d'Ajuts per pal·liar la no cobertura de les beques públiques respecte a les assignatures repetides per primera vegada. Curs 2013/2014

Notícia | 04-10-2013

Resolució de la vicerectora d'Estudiants i Política Linguïstica de la Universitat de Barcelona de 1 d'octubre de 2013, de conformitat amb les previsions de l'Estatut de la UB per la que s'aproven les bases que haurà de regir la concessió d'ajuts per pal.liar la no cobertura de les beques públiques respecte a les assignatures repetides per primera vegada.

Objecte de la convocatòria

Les bases de la resolució regulen la convocatòria dels ajuts per pal·liar la diferència del preu del crèdit entre el curs 2011/2012 i el curs 2013/2014.


L'import de l'ajut serà la deducció del 25% de l'import dels crèdits matriculats per segona vegada, fins a un màxim de 18 ECTS, per als beneficiaris i limitacions que estableixen les bases d'aquesta convocatòria. No cobreix els crèdits que es matriculen per tercera o superiors vegades.


La dotació econòmica total de la convocatòria té una cobertura màxima de 150.000 euros, en funció dels recursos disponibles en la partida pressupostària del programa bkUB Els respectius ajuts es faran efectius durant l'exercici 2014, respectant estrictament l'ordre de puntuació obtinguda i fins l'esgotament de la cobertura màxima, a càrrec de la corresponent partida pressupostària que es dotarà en el pressupost 2014.

Termini de presentació de sol.licituds: del 2 fins al 31 d'octubre de 2013.Comparteix-ho: