Universitat de Barcelona

Màster en Innovació i Emprenedoria en Enginyeria Biomèdica

Sistema d'avaluació

Com a norma general, l’avaluació és continuada i dins el període lectiu fixat per a l’assignatura, d’acord amb la seqüència del pla d’estudis i el calendari marc aprovat per la Universitat.

L’avaluació única es reconeix com un dret de l’estudiant que, en exercir‐lo, renuncia a l’avaluació continuada. Per tal què un estudiant es pugui acollir a l’avaluació única, cal que ho sol∙liciti dins dels terminis fixats i amb els procediments establerts per la Comissió Acadèmica del centre. Els criteris d’avaluació i el mètode de qualificació s’expliciten en els corresponents plans docents de les assignatures.

Comparteix-ho:

Avisos