Universitat de Barcelona

Màster en Innovació i Emprenedoria en Enginyeria Biomèdica

Preinscripció

Calendari de preinscripció

El període de preinscripció pel curs 2024-2025: de l'1 de febrer al 21 de juny.

Procés de preinscripció obert

FORMULARI

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

 • Sol·licitud de preinscripció
 • Còpia del títol o equivalent. En cas d'admissió, per fer la matrícula cal que els títols estrangers que ho requereixin estiguin traduïts i legalitzats per via diplomàtica.
 • Documentació específica o vinculada als criteris de selecció

Criteris de selecció

La Comissió Coordinadora del màster duu a terme el procés de selecció dels estudiants preinscrits atenent als criteris següents, per ordre de prioritat:

 • Els criteris d'acceptació es basen en el perfil d'entrada de l'estudiant.
  La comissió de coordinació valora cada sol·licitud d'acord amb:
  a) Titulació i expedient acadèmic (80 %)
  b) Experiència professional (20 %). Es posa atenció especial a l'experiència acreditada obtinguda a centres de recerca, centres hospitalaris o la indústria i que estigui relacionada amb l'àrea de l'enginyeria biomèdica.

Procediment de resolució

Totes les resolucions es notifiquen per correu electrònic i per carta. S'hi especifica tota la documentació necessària per a la matrícula i el procés per efectuar-la, amb atenció especial als estudiants estrangers.

Matrícula


Procés de matriculació tancat

Comparteix-ho:

Avisos