Normativa

Normativa de pràctiques externes i reials decrets vinculats

  • Normativa de pràctiques externes (Aprovada per la Comisió Acadèmica el 27 d'abril del 2012 i pel Consell de Govern el 8 de maig del 2012).
  • RD 592/2014, d'11 de juliol, pel qual es regulen les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris.

 

 

Altes, baixes i cotitzacions de les pràctiques remunerades

  • RD 1493/2011, de 24 d'octubre, que regula els termes i les condicions d'inclusió en el Règim General de la Seguretat Social de les persones que participen en programes de formació.
  • RD-Ley 8/2014, de 14 de juliol, d'aprovació de mesures urgents per al creixement de la competitivitat i l'eficiència (vegeu la disposició addicional 25a, relativa a la bonificació en la cotització a la Seguretat Social, per a les pràctiques curriculars externes dels estudiants universitaris i de formació professional)

 

 

 

Comparteix-ho: