Entitats col·laboradores

Les pràctiques externes contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d’una metodologia de treball adequada a la realitat professional. S’afavoreix d’aquesta manera, el desenvolupament per a obtenir una experiència pràctica que tendeixi efectivament a la inserció dels futurs egressats en el mercat de treball.

 • Les pràctiques curriculars són assignatures (optatives), incloses en el pla d’estudis de les titulacions oficials universitàries. En el cas dels ensenyaments de Física n'hi ha les següents: 
 1. Pràctiques en empresa: Grau de Física | 240 hores | 6 crèdits
 2. Pràctiques en empresa: Grau d’EET | 240 hores | 6 crèdits

 

 1. Pràctiques en empreses: Màster d'Energies Renovables i Sostenibilitat Energètica | 250 hores | 5 crèdits
 2. Pràctiques externes optatives : Màster de Meteorologia i Climatologia | 250 hores | 5 crèdits
 3. Pràctiques / Projecte de Recerca: Màster in Quantum Science and Technology | 240 | 6 crèdits

 

 • Les pràctiques extracurriculars són activitats no incloses en el pla d’estudis. Tenen un caràcter voluntari i es realitzen durant el període de formació de l’estudiant. Aquesta activitat es consignarà en el Suplement Europeu al Títol, no té cap altre reconeixement acadèmic. Les pràctiques extracurriculars estan adreçades a afavorir la professionalització i inserció laboral dels estudiants de la Facultat.

  El màxim d’hores per curs acadèmic és de 750 hores. En cas de tenir l’aprovació del Consell d’Estudis del grau o de la Coordinació del màster, podran allargar-se fins a un total de 900.

 • Les funcions que assumeixi l’estudiant durant les pràctiques han d’estar relacionades amb els estudis que estigui cursant.

 

 • El màxim d’hores de pràctiques per dia és de 5 en període lectiu i de 8, en període no lectiu.

 

 • La realització de les pràctiques es fa dintre del període acadèmic, que normalment va de mitjans de setembre a mitjans de setembre de l’any següent. El projecte formatiu finalitza amb el curs.

 

 • Per a la realització de les pràctiques els alumnes disposen d’un tutor de l’entitat col·laboradora i d’un tutor acadèmic de la pròpia Universitat.

 

 

 

 • Els estudiants d’Enginyeria Electrònica de Telecomunicació han de percebre un mínim de 8€/h. Tot i que no hi ha un mínim establert per la resta d’alumnes dels diferents ensenyaments de la facultat, és aconsellable, però, que es remunerin amb un mínim d'entre 6 i 8€/h. Si no es percep remuneració ha d’estar justificat i aprovat pels coordinadors de pràctiques.

 

 • La contraprestació econòmica a la Facultat es tramita via factura a l'empresa. El seu import és una quantitat equivalent al 10% + IVA del total de la remuneració a l’alumnat i no serà ni inferior a 100€ ni superior a 500€.

 

 • No s’estableix cap nou conveni amb empreses que tinguin factures pendents d’abonar.

 

 • L’empresa abona directament a l’alumnat la remuneració acordada en el projecte formatiu.

 

 • Alta en el règim de la seguretat social: La relació entre l’estudiant i l’empresa o la institució és estrictament acadèmica i no laboral. Tanmateix, els estudiants que realitzin pràctiques acadèmiques externes vinculades als estudis universitaris i siguin remunerades quedaran assimilats als treballadors per compte d’altri als únics efectes de la seva inclusió al Règim General de la Seguretat Social. En conseqüència, els estudiants hauran de ser donats d’alta i baixa a la Seguretat Social, i caldrà liquidar les cotitzacions davant la Tresoreria de la Seguretat Socials segons les normes previstes (vegeu apartat de normativa).

En finalitzar l’estada, l’estudiant haurà de presentar una memòria (durant el període d’exàmens) que, juntament amb l’informe final del tutor extern, determinarà la qualificació de les pràctiques, la qual s’incorporarà al seu expedient acadèmic.

 

Descarregueu aquí l'Informe Final del Tutor

Comparteix-ho: