Anglès

Requisits

Els participants han de tenir el nivell anterior aprovat, si s'inscriuen en un curs general, o bé el nivell requerit, si es tracta d’un curs específic. En el cas que faci més d’un any que no han estudiat o no han practicat l’anglès caldrà que facin una prova de nivell.

Cal que en el moment d'iniciar el curs el PTGAS hagi estat contractat a jornada completa almenys un any dins el període dels últims dos anys, i que se'n prevegi la continuïtat.

El personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis que sol·licita un curs d'idiomes del Pla de formació del PTGAS adquireix el compromís d'assistir, com a mínim, al 80 % de les hores lectives. Sense aquest percentatge d'assistència no té dret a presentar-se a l'examen final del curs.

Formació de PTGAS es reserva el dret de canviar de grup o curs l’alumnat que, segons el professorat, un cop iniciades les classes demostri tenir un nivell de coneixements que no es correspon amb el del curs en què s'ha matriculat. Això pot comportar un canvi tant a un curs superior com a un d’inferior.

Qualsevol renúncia a un curs d’idiomes es considerarà una renúncia en ferm, amb totes les conseqüències que li corresponen (com s'indica més avall). S’ha de tenir en compte que els grups s’organitzen sobre la base d’un nombre mínim d’alumnes, per sota del qual el curs s’hauria d’anul·lar. Fer un curs per sota d’aquest mínim n'eleva el cost econòmic per sobre dels límits acceptables.

S'ha de tenir en compte que el PTGAS que repeteixi un curs que ha estat organitzat o finançat per Formació de PTGAS haurà d’abonar-ne l’import (que consta a la fitxa del curs). Les circumstàncies per les quals haurà d’abonar aquest import són les següents:

  •  Renúncia o obtenció de la qualificació de no apte o no presentat en un curs del mateix nivell en què s'ha matriculat anteriorment.
  •  Cursos en línia: si no s'ha fet el seguiment d'activitats o bé s'ha obtingut una qualificació de no apte.
  •  Voluntat de tornar a fer el mateix curs, encara que s'hagi aprovat.
  •  Casos en què el PTGAS, després d'haver fet algun curs d'un idioma i d'haver estat un any o més sense estudiar-lo, es vol incorporar de nou als cursos d'idiomes del PTGAS (tant els de la convocatòria específica com els de l'EIM o EOI) i ha de repetir un curs l'import de la matrícula del qual se li havia retornat.

 

Per tant, Formació de PTGAS assumeix el cost de la matrícula una vegada per nivell o curs determinat.

El curs de conversa en anglès es pot repetir —ja que es tracta d’un curs de manteniment de la llengua— sense haver d’abonar-ne el cost, sempre que s’hagi assistit al 80 % de les hores lectives de l’última edició feta.

Els cursos no es poden repetir, excepte els de Fluïdesa oral (manteniment). Si s'han de repetir, s'han d'abonar (vegeu l'apartat 3, «Gratuïtat dels cursos d'idiomes»).

No es poden fer dos cursos alhora, siguin presencials o en línia. Excepcionalment, i si la disponibilitat pressupostària ho permet, el PTGAS que faci un curs de nivell intensiu a l'estiu a l'EIM, i sempre que no coincideixi amb el mateix curs matriculat del Pla de formació del PTGAS, pot demanar la devolució de l'import, sempre que s'aprovin els dos cursos.

No es poden fer cursos similars durant el mateix any (per exemple, un de Fluïdesa oral del Pla de formació i un altre de similar de l'Escola d'Idiomes Moderns).

El nombre de cursos que poden ser abonats o realitzats per Formació de PTGAS queden subjectes al pressupost destinat a la formació del personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis. No obstant això, el més habitual és fer un curs a l'any.

Aquest any es presenten tres novetats per impulsar el coneixement de l'anglès:

    1. Es poden cursar i compaginar durant l'any els cursos de fluïdesa i els cursos en línia.

    2. S'obre la possibilitat de fer els cursos de fluïdesa oral en tots els campus de la UB, sempre que el nombre d'inscrits en permeti la realització.

    3. S'amplia el calendari del cursos de fluïdesa oral en setze hores més. Des de mitjan febrer fins a final de juny i des de mitjan setembre fins a final d'octubre, en una única convocatòria.

 

Sobre els criteris de la concessió d'hores de formació en horari laboral en relació amb els cursos d'anglès, cal remarcar que el nombre d'hores que cal compensar és de cinquanta hores com a màxim per a tot l'any, independentment de si es fan un o dos cursos alhora (per exemple, un curs en línia i un de fluïdesa oral).

Cal recordar que també hi ha l'opció de cursar un idioma de la Unió Europea directament a l'Escola d'Idiomes Moderns i l'Escola Oficial d'Idiomes: si se supera el curs, Formació Corporativa abona l'import de la matrícula.

D'altra banda, l'oferta inclou proves de nivell de català per obtenir els certificats de nivell intermedi, de suficiència i superior (si s'ha superat prèviament un examen), i la possibilitat de fer cursos dels Serveis Lingüístics.

L'equip de Formació proposa que us animeu a participar en aquesta convocatòria, i que acompliu així el que segurament és un dels bons propòsits per a l'any nou.

Comparteix-ho: