EIM i EOI

Criteris per a la devolució de l'import de la matrícula d'un curs d'idiomes

A l'Escola d'Idiomes Moderns i a l'Escola Oficial d'Idiomes es poden fer cursos de tots els nivells d'anglès, a més d'altres idiomes de la Unió Europea, amb dret a la devolució de la matrícula si se superen.

Una quantitat del pressupost de Formació de PTGAS es destina a la devolució de l'import de la matrícula. En cas que no hi hagi pressupost suficient, es fa un prorrateig entre el personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis que compleixi els requisits.

Qui hi té dret?

 • El personal d'administració i serveis fix pot gaudir de la devolució de l'import de la matrícula d'un curs d'un nivell determinat d'un idioma de la Unió Europea, sempre que el superi.
   
 • A partir del mes de febrer de 2002, també té dret a la devolució de l'import de la matrícula el personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis temporal o interí que compleixi els requisits següents:
   
  1. Que en el moment d'iniciar el curs sigui personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis de la Universitat de Barcelona.
  2. Que en el moment d'iniciar el curs tingui almenys un any de contracte a jornada completa en el període dels últims dos anys.
  3. Que superi el curs.
  4. Que en el moment de fer la devolució de l'import de la matrícula, estigui contractat. En el cas que en el moment de la devolució no tingui contracte en vigor, pot sol·licitar-la a Formació de PTGAS tan bon punt s'hagi tornat a incorporar com a PTGAS de la Universitat de Barcelona, sempre que sigui en el mateix any natural de la data de finalització del curs.
 

Quins cursos s'abonen?

S'abonen els cursos ordinaris de nivell amb equivalència MECR  (extensius, semiintensius i intensius) d'idiomes de la Unió Europea, com també els cursos extraordinaris d'anglès (de manteniment de la fluïdesa oral i de preparació d'exàmens de Cambridge) de l'Escola d'Idiomes Moderns de la Universitat de Barcelona, sempre que no s'ofereixi simultàniament, un curs igual o similar del Pla de Formació del PTGAS.

També s'abona la matrícula de cursos de llengües estrangeres suspesos, sempre que se'n justifiqui l'assistència (del 80% com a mínim) i que s'aprovin l'any immediatament següent. En aquest cas, és necessari presentar la sol·licitud a Formació de PTGAS. 

No s'abona l'import d'un curs ordinari de nivell de l'Escola d'Idiomes Moderns si la persona interessada ja obté la matrícula gratuïta (com a curs específic del Pla de formació del PTGAS) o quan Formació de PTGAS ja ha abonat l'import del mateix curs anteriorment. Per tant, queden exclosos de devolució els cursos repetits: per exemple, si al cap d'un temps de no estudiar anglès es torna a fer un mateix curs, no s'abona l'import si anteriorment ja s'ha gaudit d'aquest avantatge.

 

Com i quan es fa la devolució?

La unitat de Formació de PTGAS fa efectiu l'import de la matrícula d'aquests cursos sense que la persona interessada faci la sol·licitud.

L'Escola d'Idiomes Moderns, en acabar el curs acadèmic, facilita a Formació de PTGAS la llista del personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis que ha superat el curs. Un cop fetes les comprovacions pertinents (assistir al 80 % de les classes i aprovar el curs), s'efectua l'abonament mitjançant transferència bancària i es comunica l'abonament corresponent a la persona interessada.

Tant la devolució de la matrícula com l'organització dels cursos d'idiomes del pla de formació del PAS queden subjectes a les disponibilitats pressupostàries de la unitat de Formació de PTGAS. Respecte a la devolució de l'import de la matrícula, en cas que la partida destinada a aquest efecte no sigui suficient, es fa un prorrateig entre el personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis que compleixi els requisits i se'n retorna un percentatge determinat.

La Comissió de Formació del PTGAS de 24 de febrer de 2009 va aprovar subvencionar, a partir del curs 2008-2009, els cursos d'un idioma de la Unió Europea de l'Escola Oficial d'Idiomes.

 

Qui hi té dret?

 • El personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis fix pot gaudir de la devolució de l'import de la matrícula d'un curs d'un nivell determinat d'un idioma de la Unió Europea, sempre que el superi.
 • També té dret a la devolució de l'import de la matrícula el personal tècnic, de gestió i d'administració i serveistemporal o interí que compleixi els requisits següents:
   
  1. Que en el moment d'iniciar el curs sigui personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis de la Universitat de Barcelona.
  2. Que en el moment d'iniciar el curs tingui almenys un any de contracte a jornada completa en el període dels últims dos anys.
  3. Que superi el curs.
  4. Que en el moment de fer la devolució de l'import de la matrícula, estigui contractat. En el cas que en el moment de la devolució no tingui contracte en vigor, pot sol·licitar-la a Formació de PTGAtan bon punt s'hagi tornat a incorporar com a PTGAS de la Universitat de Barcelona, sempre que sigui en el mateix any natural de la data de finalització del curs.

 

Quins cursos s'abonen?

S'abonen els cursos ordinaris de nivell amb equivalència MECR d'idiomes de la Unió Europea de l'Escola Oficial d'Idiomes.

No s'abona el recàrrec a la matrícula per repetició de curs.

No s'abona l'import d'un curs ordinari de nivell de l'Escola Oficial d'Idiomes si la persona interessada ja obté la matrícula gratuïta (com a curs específic del Pla de formació del PTGAS) o quan Formació de PTGAS ja ha abonat l'import del mateix curs anteriorment. Per tant, queden exclosos de devolució els cursos repetits: per exemple, si al cap d'un temps de no estudiar anglès es torna a fer un mateix curs, no s'abona l'import si anteriorment ja s'ha gaudit d'aquest avantatge.

 

Com i quan es fa la devolució?

La persona interessada ha de fer els tràmits de matrícula a l'Escola Oficial d'Idiomes. Una vegada fet i superat el curs, ha de portar el certificat i el resguard de l'import de la matrícula a Formació de PTGAS, unitat que executa l'abonament mitjançant transferència bancària i en comunica posteriorment l'abonament a la persona interessada.

La devolució de la matrícula queda subjecta a la disponibilitat pressupostària de la unitat de Formació de PTGAS. En cas que la partida destinada a aquest efecte no sigui suficient, es fa un prorrateig entre el personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis que compleixi els requisits i se'n retorna un percentatge determinat.

 

Nota. És incompatible fer simultàniament dos cursos d'anglès, tan presencials com en línia. Per tant, només s'abona la matrícula d'un curs, si es reuneixen els criteris de devolució.

Comparteix-ho: