Criteris de denegació

Codi

Motiu

1

Curs no autoritzat. L'administració de centre, servei o unitat no expressa els motius de la denegació.

2

No es compleixen els requisits del curs. No es té el perfil adequat en el cas de cursos adreçats a perfils específics.

3

No es reuneixen els requisits acadèmics previs.

4

S'excedeixen les quaranta hores de formació en horari laboral, si se sumen els cursos concedits o que s'estan fent.

En cas que la persona interessada estigui disposada a recuperar la diferència d'hores, l'administració de centre, servei o unitat han de fer constar en la sol·licitud que el curs es farà en horari extralaboral per recuperació.

5

L'administració de centre, servei o unitat transversal no autoritza la sol·licitud per necessitats del servei. En general, no es pot cobrir l'absència del treballador dels cursos fets en horari laboral.

6

L'administració de centre, servei o unitat transversal no autoritza la sol·licitud perquè el curs no és necessari per a la feina de la persona interessada i es demana en horari laboral.

7

Ja s'ha fet un curs de contingut idèntic o similar, o de nivell superior, i no es tracta de cursos de repàs ni d'actualització.

8

S'han presentat renúncies, abandonaments o retards sistemàtics sense causa justificada a un curs de contingut idèntic.*

9

Coincideix amb l'horari d'un altre curs concedit.

10

El contracte de la persona interessada finalitza abans de l'inici del curs o bé no és personal d'administració i serveis.

11

Es vol fer un curs de l'àmbit de desenvolupament personal dins l'horari laboral.

15

S'ha de repetir un curs d'idioma ja abonat per Formació de PTGAS i no se'n vol efectuar el pagament.

16

Es té un nivell d'anglès superior als dels cursos oferts en el Pla de formació del PTGAS.

17

No s'ha fet la prova de col·locació prescriptiva.

18

No es pertany ni a la Universitat de Barcelona ni al Grup UB.

19

Incompatibilitat amb un altre curs que s'està fent.

20

S'excedeix el nombre de cursos que es poden sol·licitar en horari laboral segons la convocatòria.

21

S'excedeix el nombre de cursos que es poden sol·licitar segons la convocatòria.

22

Coincideix amb un curs de SAP.

23

Incompatibilitat amb altres cursos d'anglès fets o sol·licitats, segons la normativa d'idiomes del PTGAS o la convocatòria.

24

No es considera la sol·licitud de cursos durant un any, perquè en l'expedient de formació consten reiterades renúncies i no presentats sense justificació al llarg de diferents anys.*.

25

Sol·licitud fora de termini.

26

El curs finalment no interessa.

27

No es compleixen els requisits d'acord amb la normativa.*

28

Incompatibilitat amb un canvi de calendari del curs fet per Formació de PTGAS.*

 

*Codis reservats per a Formació PAS

Comparteix-ho: