Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Màster en Planificació Territorial i Gestió Ambiental

Avaluació

Com a norma general, l’avaluació és continuada i dins el període lectiu fixat per a l’assignatura, d’acord amb la seqüència del pla d’estudis i el calendari marc aprovat per la Universitat.

L’avaluació única es reconeix com un dret de l’estudiant que, en exercir‐lo, renuncia a l’avaluació continuada. Per tal què un estudiant es pugui acollir a l’avaluació única, cal que ho sol∙liciti dins dels terminis fixats i amb els procediments establerts per la Comissió Acadèmica del centre.

 

Més informació al respecte a “Normativa reguladora del Plans Docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges de la UB (Consell de Govern, 8 de maig de 2012)” en el seu Capítol III d’avaluació i qualificació dels aprenentatges.

 

El sistema de reavaluació està dirigit a tots aquells estudiants que no hagin superat l’avaluació final en la data de tancament dels processos d’avaluació continuada i d’avaluació única. No s’hi poden presentar els estudiants que vulguin pujar nota.

 

Els criteris d’avaluació i el mètode de qualificació s’expliciten en els corresponents plans docents de les assignatures.

Comparteix-ho: