Gestió de processos

El Sistema d’Assegurament de la Qualitat de la Facultat està basat en processos. Aquests processos específics de qualitat (PEQ) descriuen com es duen a terme les accions rellevants per a la millora continua dels ensenyaments, els responsables de les accions i també els mecanismes per assegurar el seu seguiment i millora. 

Els processos del SAIQU-Infermeria estan interrelacionats amb els processos transversals definits pel sistema de qualitat de la UB.

El següent mapa inclou tots els processos que gestiona el SAIQU de la Facultat d'Infermeria, distingint entre processos estratègics, claus i de suport.