El sistema d'assegurament intern de la Qualitat (SAIQU)

La Universitat de Barcelona té una llarga tradició en el desenvolupament d’eines comunes per gestionar la qualitat interna dels seus ensenyaments. De fet, la UB va ser la primera universitat pública del sistema universitari català que es va presentar a la primera convocatòria (1a. etapa al 2007) del programa AUDIT per a la certificació del disseny del seu sistema d’assegurament intern de la qualitat, i obtenir una avaluació positiva per tots els seus centres propis l'any 2009.

El sistema d’assegurament intern de la qualitat (SAIQU-UB) pren en consideració les directrius per a l’elaboració de títols universitaris de grau i de màster que va establir el Ministeri d'Universitats, les directrius d’AQU Catalunya així com els criteris i directrius per garantir la qualitat a l’espai europeu d’educació superior (ESG, 2015).

El model del SAIQU-UB és un model global de la universitat adoptat per cada facultat de la universitat, i es basa en 6 eixos:

 

 

Al ser un model general, totes les facultats tenen la mateixa estructura documental del SAIQU:

 • Una Política i objectius de qualitat pública al seu web.
 • Un pla d’actuació basat en un pla de millores revisat anualment.
 • Un mapa de processos que recull els processos que afecten als programes formatius.
 • Fitxes de procés/Procediments específics de qualitat (PEQ) on es descriuen els processos.
 • Un sistema de gestió i emmagatzematge de dades (ESPAI VSMA) i un quadre de comandament com a eina de suport del funcionament del SAIQU i que centralitza la major part de les dades i indicadors relacionats amb els processos de docència-aprenentatge.

Tot i que aquest model s’adreça a les facultats, hi ha elements transversals dirigits al conjunt de la Universitat (al personal acadèmic, als recursos materials i serveis, etc.), que estan incorporats al model, a través dels processos transversals següents:

 • Processos estratègics
 • Processos clau
 • Processos de suport

L’objectiu de l’avaluació per a la certificació del SAIQU és comprovar que el sistema està implantat i desplegat en el centre responsable de la impartició de les titulacions sota l’abast del SAiQU, i que és adequat per a l’assegurament de la seva qualitat.

D'altra banda, el Reial Decret 640/2021 estableix la nova acreditació institucional en què planteja la obligatorietat de tenir la certificació de la implantació dels sistemes d’assegurament intern si els centres volen tenir l’acreditació institucional.

 

Requisits per als centres que es volen presentar a l’avaluació per a la certificació

Els centres hauran d'assegurar que es compleixen prèviament uns requisits que permetin assegurar la viabilitat de l'avaluació externa. Per això caldrà:

 • Disposar de titulacions sota l'abast del SAIQU/SGIQ de les quals ja han sortit persones titulades.
 • El disseny del SAIQU/SGIQ implantat ha rebut un informe favorable dins del programa AUDIT o, en el seu defecte, ha estat avaluat favorablement per la unitat tècnica de qualitat (UTQ) de la institució.
 • El SAIQU/SGIQ del centre és un sistema madur i estable, amb tots els processos relacionats amb la qualitat dels programes formatius implantats, i obté uns resultats satisfactoris.
 • El centre ha revisat el SAIQU/SGIQ almenys una vegada. Si escau, s'ha posat en marxa un pla de millores com a conseqüència d'aquesta revisió.
 • La informació sobre els processos d'avaluació del Marc VSMA en què ha participat el centre i sobre els informes derivats és completa i accessible per a tots els grups d'interès. 
 • Existeixen evidències clares que es duen a terme accions de millora com a conseqüència de les avaluacions realitzades.
   

Si alguns d'aquests elements no estiguessin satisfets durant el procés de certificació del SGIQ, el resultat de la certificació seria desfavorable.

La certificació  tindrà una validesa de sis anys, prorrogable per períodes idèntics després de superar un nou procés d’avaluació externa.

Els centres que disposin de la certificació de la implantació del seu SGIQ i hagin acreditat com a mínim el 50% dels graus i el 50% dels màsters que imparteix podran optar a l'acreditació institucional.

Actualment aquests són els centres que tenen el seu SAIQU certificat:

 

Facultat d'Economia i Empresa

Facultat de Química

Facultat de Dret

Facultat de Matemàtiques i Informàtica

Facultat de Biologia

Facultat d'Educació

 

Certificació en centres que inclouen processos transversals en el seu SAIQU

Per complementar el SAIQU dels centres, la Universitat ha identificat i definit els processos transversals que realitza, d'acord amb les directrius d'AQU donant lloc al SAIQU-T. La seqüència i interacció entre aquest processos permet donar una coherència i consistència al sistema d'assegurament intern de la qualitat dels centres propis de la UB i poder així presentar-se a la certificació del seu SGIQ.

La política de qualitat de la UB i el sistema d'assegurament intern de la qualitat dels programes formatius-processos transversals és el document introductori al model SAIQU-T i inclou l'abast del SAIQU-T, la política i els objectius de qualitat de la UB, així com la descripció del conjunt de processos que formen el sistema i la relació entre ells mitjançant el mapa de processos.

AQU Catalunya traslladarà els resultats als processos de certificació dels SAIQU dels centres.

La implantació del SAIQU-T ha estat avaluada positivament al 2021.