Universitat de Barcelona

Grau d'Informació i Documentació (en extinció) (pla d'estudis 2010)

Treball final de grau

EL TFG és la culminació del procés d’aprenentatge de l’estudiant per la qual cosa es recomana que es cursi en la fase final dels estudis i després de l’assignatura de Pràcticum. Es regula d'acord amb les Normes generals reguladores dels treballs de fi de Grau de la Universitat de Barcelona  que es concreten en la  Normativa reguladora dels Treballs de Fi de Grau (TFG) de la Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals l’alumne ha de triar un tema i el tipus de treball que es planteja dur a terme (estudi històric, estat de la qüestió, treball de camp, estudi de cas o bé un projecte de desenvolupament), a partir d'una llista de temes proposats. La tria i justificació del tema així com l’elaboració d’un pla de treball constitueix una fase de treball que té una especial rellevància per assolir els objectius del TFG.

Consisteix en la realització d’un treball individual i autònom, tutoritzat per un professor, i en la seva presentació oral davant d’un tribunal en sessió pública.

Per matricular el TFG l’estudiant ha d’haver superat un mínim de 180 crèdits incloent l'assignatura Metodologia de la recerca.

 

Comparteix-ho: