Pla d'Acció Tutorial

El Pla d’Acció Tutorial a la Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals

El Pla d’Acció Tutorial (PAT) té per objectiu acompanyar, guiar i aconsellar l’estudiant en el seu procés d’aprenentatge i, d’aquesta manera, ajudar-lo a prendre decisions fonamentades en els seus estudis, en la millora del seu rendiment, en l’ampliació de les seves expectatives, en l’orientació professional i, en definitiva, en l’assoliment d’un bon desenvolupament personal i acadèmic.

Aquest objectiu general es desenvolupa en els objectius específics següents:

a) Facilitar el procés de transició i d’adaptació de l’estudiant a la Universitat, especialment en el cas dels estudis de grau, d’alumnat matriculat en modalitat semipresencial o virtual, i d’estudiants provinents d'altres universitats.

b) Oferir a l’estudiant informació, orientació i recursos per a l’aprenentatge.

c) Assessorar l’estudiant en la configuració del seu itinerari curricular, prestant atenció a cada realitat específica: alumnat que compagina l’estudi amb la feina laboral, situacions personals, etc.

d) Orientar l’estudiant per facilitar-li l’accés al món laboral o a la continuació dels estudis, en una perspectiva de formació continuada.

e) Contribuir al fet que l’estudiant contempli i valori la dimensió europea, en aspectes relacionats amb la formació, la inserció laboral i d’altres.

A més, la Facultat disposa d’un Pla d’Acció Tutorial que fixa les accions que el centre i els ensenyaments han de realitzar al llarg dels estudis amb l’objectiu de facilitar l’adaptació de l’alumnat en la seva incorporació a la universitat, de facilitar el seu aprofitament acadèmic i personal i d’afavorir la transició al món del treball i la formació permanent.

Coordinador del PAT de centre: Andreu Sulé Duesa.

L’acció tutorial a la Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals de la Universitat de Barcelona s’estructura de la manera següent:
 
  • Un coordinador de l’acció tutorial de centre, que proposa accions conjuntes i de millora per a la totalitat dels ensenyaments.
  • Una comissió de coordinació, presidida pel coordinador de centre i formada per tots els responsables de l’acció tutorial dels diferents ensenyaments.
  • Un coordinador de l’acció tutorial de cadascun dels ensenyaments oficials de la Facultat. 
  • Els professors tutors, que actuen dins de cada ensenyament per a acompanyar l’alumnat al llarg dels seus estudis i ho fan sota la direcció del coordinador de l’acció tutorial de l’ensenyament.

Les accions tutorials es duen a terme en coordinació amb la Secretaria d’Estudiants i Docència de la Facultat i el Servei d’Atenció a l’Estudiant de la Universitat de Barcelona, i es desenvolupen al volant dels diferents moments de la trajectòria curricular de l’estudiant:

  • Accions prèvies a l’ingrés de l’estudiant.
  • Accions en la fase inicial dels estudis universitaris.
  • Accions durant el desenvolupament dels estudis universitaris.
  • Accions en la fase final dels estudis universitaris.