Universitat de Barcelona

Grau d'Informació i Documentació (en extinció) (pla d'estudis 2010)

Avaluació

En l’avaluació del Pràcticum intervenen el tutor del centre, el tutor acadèmic del grup de pràctiques i el mateix estudiant.

El tutor del centre avalua les actituds i les habilitats de l’estudiant en la realització de les tasques programades durant l’estada de pràctiques. 

El tutor acadèmic avalua les capacitats d’anàlisi crítica, de reflexió i d’integració de l’aprenentatge al centre amb els coneixements adquirits en les assignatures cursades anteriorment, mitjançant el treball de pràctiques elaborat per l’estudiant i la seva participació en les activitats i els seminaris de grup.

L’estudiant avalua els propis resultats de l’aprenentatge i les aportacions de l’estada i de les activitats de l’assignatura en la identitat professional i el creixement personal, i en reflecteix les conclusions en un informe de valoració de l’experiència.

Informació més detallada al pla docent de l’assignatura i a la Guia de Pràctiques.

Comparteix-ho: