Universitat de Barcelona

Grau de Comunicació Audiovisual (en extinció) (pla d'estudis 2010)

Avaluació

Avaluació única

Recordeu que, per defecte, l’avaluació ordinària de les assignatures és la continuada. Podeu demanar el pas a avaluació única mitjançant una sol·licitud formal. La petició s'ha de presentar durant els primers 20 dies de classe de cada semestre (o durant els 20 primers dies naturals a comptar de la data en què l'alumne/a hagi fet efectiva l'ampliació de la matrícula, si aquesta és posterior a l'inici del semestre).

Comparteix-ho: