Universitat de Barcelona

Itinerari simultani: Informació i Documentació + Comunicació Audiovisual (en extinció) (pla d'estudis 2015)

Matrícula

Crèdits a matricular i grups

Grups de matrícula. Les assignatures del grau d'Informació i Documentació les heu de matricular en el grup M0 si voleu seguir la modalitat presencial o S0 si voleu seguir la modalitat semipresencial, en aquest cas amb horari de tarda*. Consulteu els horaris.

Les assignatures del grau de Comunicació Audiovisual les heu de matricular pel matí. En algunes assignatures només hi ha un únic grup (M0). On us dona l’opció de triar grup de pràctiques heu d’escollir el grup M2.

Dates de matrícula - Alumnes que continuen estudis (curs 2021-2022)

 • Matrícula alumnat de 2n a 5è curs: 6 de setembre (automatrícula,  oberta fins al 17 de setembre, per ordre de crèdits superats i nota mitjana dels dos ensenyaments)

Llistat d'automatrícula

 • L'automatrícula es pot fer accedint directament a l'adreça «MónUB (estudiants)/Automatrícula».
 • La carpeta es recull al Punt d'informació que hi ha al vestíbul d'entrada un cop formalitzada la matrícula, i a partir del primer dia de classe.
 • Per dubtes i consultes relacionats amb  el tràmit, contacteu amb la Secretaria d'estudiants i docència (sed.informacio.audiovisuals@ub.edu); tel. 934035770 / 934035771); o bé amb bé amb Mari Vállez (marivallez@ub.edu), coordinadora de la doble titulació, o amb Maite Comalat (comalat@ub.edu) (tutora de PAT) per a qüestions de contingut acadèmic.

 

Informació sobre el carnet UB

 1. Funcions
  El carnet de la UB és una targeta intel·ligent: us identifica per fer gestions a la Universitat i us dóna accés a un pla d’avantatges (http://www.ub.edu/avantatges) especialment pensat per a vosaltres.
   
 2. Obtenció

Pendent curs 2020-2021

 

 1. Preguntes freqüents
  1. Què s’ha de fer en cas de pèrdua, robatori, canvi de fotografia, etc.?
   En cas de pèrdua, robatori, deteriorament o qualsevol altra incidència de la TUI heu de comunicar-nos laincidència per telèfon (934 031 398), o per correu electrònic  a carnetub@ub.edu
  2. Què s’ha de fer per renovar-lo?
   Si us ha caducat el carnet de la UB,per renovar-lo us heu d’adreçar a les oficines del Banco Santanderubicades als campus de la Universitat de Barcelona.
  3. Què s’ha de fer per comunicar el canvi de dades personals?
   Adreceu-vos a la secretaria d’estudiants i docència del vostre centre per comunicar-los el canvi. Una vegada us confirmin que el canvi està fet, per sol·licitar el nou carnet, envieu un missatge de correu electrònica carnetub@ub.edu.
  4. On s’adrecen les consultes?
   Per a qualsevol consulta, truqueu a l’oficina de carnet (934 031 398) o envieu un missatge de correuelectrònic a carnetub@ub.edu

 • Quants crèdits he de matricular?
  En la doble titulació heu de matricular
 • Primer, segon i tercer curs  : 72 crèdits
 • Quart curs  : 69 crèdits
 • Cinquè curs :  57 crèdits obligatoris + 6 crèdits optatius

Els crèdits reconeguts no es tenen en compte en el còmput de crèdits mínims a matricular.
 

 • En quin grup em puc matricular?

Els alumnes de la doble titulació tenen grups específics de matriculació, pensats per que els horaris d'ambdúes titulacions es puguin combinar adequadament en la seva modalitat presencial. No obstant, per als alumnes que tinguin problemes de combinació (ja sigui per reconeixements o bé per que hagin de repetir assignatures) existeix la possibilitat de matricular assignatures soltes del grau ID en la seva modalitat semipresencial. Consulteu els horaris d'aquesta modalitat per veure si us convenen. 

En el termini de 7 dies des de la data de la formalització de la matrícula, podreu sol·licitar canvi de grup per motius laborals documentats, o bé la supressió o l’addició d’assignatures (ha de garantir en tot cas el compliment del que estableixi la normativa de permanència i/o de dobles titulacions que sigui d’aplicació).

 
 • Quant val la matrícula?

Consulteu el preu de la matrícula a l’adreça següent: http://www.ub.edu/acad/matricula/preus.html.

L’actual sistema de preus públics per a crèdits matriculats per primera vegada estableix l’import que ha de pagar l’estudiant en funció del nivell de renda familiar computable i del nombre de membres de la unitat familiar, sempre que no es superin determinats nivells de patrimoni familiar. S’estableixen set llindars diferents de renda familiar en funció dels quals es paga entre el 0% i el 25% del cost total dels estudis, a través de les Beques Equitat. En el moment de la matrícula s'expedeix el rebut per l'import total possible i, en el termini corresponent, s'ha de demanar la Beca Equitat per obtenir el descompte corresponent d'acord amb el llindar. Més informació: http://matriculauniversitaria.cat

Podeu triar una de les opcions següents:

 • Pagament únic
 1. Pagament domiciliat en una de les entitats bancàries col·laboradores de la UB
  (demanem l’autorització signada pel titular del compte)
 2. Rebut únic
  En el moment de fer la matrícula, cal imprimir el resguard de matrícula i el rebut de pagament, que s’ha de fer efectiu en una de les entitats bancàries col·laboradores de la UB, dintre del termini que recull el rebut (7 dies naturals a comptar des de la data de formalització de la matrícula) i mitjançant una de les opcions que s’indiquen a continuació:
 • Pagament per caixer automàtic de les oficines de les entitats col·laboradores
   
 •  Pagament domiciliat en una de les entitats bancàries col·laboradores de la UB
  (demanem l’autorització signada pel titular del compte)
 1. Línia oberta (CaixaBank), també permet a no clients pagar amb targeta de dèbit o de crèdit
 2. Banca Online (BBVA)
 3. Supernet (Banco de Santander)
 • Pagament fraccionat:
 1. Rebuts fraccionats en terminis
  En el moment de la matrícula cal imprimir el resguard de matrícula i el primer rebut de pagament. Aquest resguard inclou un resum de les dades econòmiques en què es pot consultar l’import de tots els rebuts i el termini per fer-los efectius. També pots consultar aquestes dades en el teu espai personal de MónUB, al qual hauràs d’accedir per pagar la resta de rebuts.
   
 2. Pagament fraccionat en mensualitats mitjançant préstec

En cas que gaudiu d'algun descompte de matrícula (família nombrosa, matrícula d'honor de batxillerat, discapacitat...) heu d'aportar la documentació justificativa. L'alumne està obligat a fer el pagament de tots i cadascun dels pagaments fraccionats, si és el cas.

El fet de no pagar la matrícula o algun dels seus fraccionaments donarà lloc a la suspensió temporal automàtica dels drets de l'alumne. Aquesta suspensió s'aixecarà quan s'aboni, en efectiu i en un sol pagament, la totalitat de l'import pendent més un recàrrec en concepte de despesa de gestió.

La beca general i de mobilitat només es pot sol∙licitar per un dels ensenyaments que formen part de la doble titulació, encara que es consideraran com a crèdits matriculats i/o superats, la suma dels crèdits matriculats i/o superats en l’itinerari curricular de doble titulació.  

Si no vau gaudir de beca el curs 2019-2020, heu de demanar l'acreditació econòmica prèvia a la formalització de la matrícula, a l'AGAUR. Consulteu la informació a l'adreça web:

http://www.ub.edu/beques/grausimasters/acred_econ_matrc/index.html

Un cop es publiqui la convocatòria haureu de sol·licitar la beca.
Els sol·licitants de beca general i de mobilitat heu de matricular els crèdits establerts a la convocatòria (60 crèdits en la modalitat a temps complet o bé 30 crèdits en la modalitat a temps parcial). És molt important que abans de la matrícula consulteu la pàgina web de beques: http://www.ub.edu/beques/grausimasters/beca_gral_mecd/index.html
 

Recordeu que, per resoldre dubtes relacionats amb els tràmits de matriculació podeu posar-vos en contacte amb la Secretaria de la Facultat (sed.informacio.audiovisuals@ub.edu ; 934 035 770 - 934 035 771).

Per a qüestions acadèmiques, poseu-vos en contacte amb la coordinadora de la doble titulació, Mari Vállez (marivallez@ub.edu), o amb la coordinadora del Pla d'Acció Tutorial, Maite Comalat (comalat@ub.edu)

Comparteix-ho: