Universitat de Barcelona

Grau en Gestió d'Informació i Documentació Digital

Segon curs

En el segon curs es profunditza en els fonaments de la ciència de la Informació i de la Documentació i s'aprenen les seves tècniques fonamentals. 

Tornar

Anàlisi de contingut escrit i audiovisual

1. Representació i accés als continguts
1.2. El contingut del recurs documental. Etapes i operacions de l’anàlisi de contingut. Identificació, selecció i expressió dels conceptes  Individuació de conceptes. Circalitat, especificitat i exhaustivitat del contingut documental, anàlisi de facetes.
2. Representació del contingut amb llenguatge natural
2.1.  Anàlisi dels recursos textuals
2.1.1.  Estructura i formes d'organització del discurs
2.1.2.  Elaboració de resums 
2.2.  Anàlisi de les imatges
3. Ús de vocabularis documentals. Estructura, principis, funcions, àmbits d’aplicació i tria dels vocabularis controlats. 
3.1. Classificació: estructura, principis i funcions dels sistemes de classificació i taxonomies 
3.2. Ús de vocabularis postcoordinats: tesaurus 
3.3. Ús de vocabularis precoordinats. Llistes d’encapçalaments i classificacions precoordinades
4. Organització i evolució del treball de catalogació de continguts

1. Gestió i política de desenvolupament de col·leccions
1.1. Definició, abast i objectius de la política de desenvolupament de les col·leccions en unitats d’informació
1.2. Recursos interns implicats: estructures organitzatives, recursos humans i tecnologia
1.3. Recursos externs implicats: món editorial imprès i digital, llibreters, distribuïdors i agregadors
1.4. Cooperació bibliotecària i desenvolupament de col·leccions
1.5. Aspectes legals i gestió de drets en la gestió de la col·lecció
2. Política de desenvolupament de la col·lecció i coneixement de la comunitat d’usuaris
2.1. Definició de la comunitat d’usuaris: usuaris presencials i entorn digital
2.2. Estudis d’usuaris i necessitats en relació amb la col·lecció
2.3. L’arquitectura de la col·lecció: els documents de les polítiques de desenvolupament de la col·lecció (PDC): tipologia, normes i estàndards
3. Coneixement i anàlisi de la col·lecció
3.1. L’avaluació de les col·leccions: concepte, abast i tipologia
3.2. Les avaluacions quantitatives
3.3. Les avaluacions qualitatives o intel·lectuals
3.4. Les avaluacions logístiques i econòmiques relatives a la utilització
4. Criteris, metodologia i recursos d’informació per a la selecció
4.1. Criteris, mètodes i recursos de selecció generals
4.2. Criteris, mètodes i recursos segons les seccions de la col·lecció i la tipologia documental
5. Criteris i mètodes d’adquisició
5.1. Modalitats d’adquisició: compra, donació, intercanvi, dipòsit i recursos gratuïts
5.2. Sistemes de finançament, adquisició i contractació: concursos, compres úniques, compres consorciades, approval plans, adquisicions guiades pels usuaris (PDA: patron-driven acquisitions)
5.3. L’accés obert en el desenvolupament de les col·leccions
5.4. Tipologia i avaluació de proveïdors: editors, llibreters, distribuïdors, agències de subscripció i agregadors
6. Revisió i manteniment de la col·lecció
6.1. Criteris i mètodes de revisió de col·leccions
6.2. Revisió i esporgada
6.3. Marc legal i normatiu en la conservació i la retirada de materials

1. Fonaments en fonts d’informació i de referència
1.1. Concepte, característiques i avaluació de les fonts d’informació per al treball de referència
1.2. Control de les fonts d’informació en l’entorn digital: cercadors, directoris, portals i guies temàtiques
1.3. Sistemes d’interacció i control en el web col·laboratiu: alertes, xarxes socials i recursos d’alimentació participativa (crowdsourcing)
1.4. Recursos orientats a funcions en el món de les aplicacions per a dispositius mòbils
2. Identificació, caracterització i avaluació de fonts d’informació primàries
2.1. Diccionaris i altres fonts lexicogràfiques
2.2. Enciclopèdies
2.3. Fonts sobre informació jurídica i de govern
2.4. Fonts estadístiques, geogràfiques, històriques i biogràfiques
2.5. Bancs d’imatges, de so i corpus textuals
2.6. Repertoris de dades i productes
3. Identificació, caracterització i avaluació de fonts d’informació sobre publicacions unitàries
3.1. Identificació i control corrent de monografies
3.2. Identificació i control retrospectiu de monografies
3.3. Localització de monografies
3.4. Fonts per seleccionar i adquirir monografies
3.5. Identificació i control de la literatura grisa
4. Identificació, caracterització i avaluació de fonts d’informació sobre publicacions seriades
4.1. Característiques, identificació i control de publicacions seriades i de les parts que les componen
4.2. Localització i accés a publicacions seriades i articles de revistes
4.3. Control, verificació i explotació de la premsa

1. Concepto de patrimonio documental. 
1.1. Los documentos: de lo analógico a lo digital
1.2. La pervivencia de los documentos en la historia
2. El documento como registro del conocimiento a lo largo de la historia
2.1. La materialidad del documento
2.1.1. Soporte y formas documentales
2.1.2. Sistemas de fijación de la información
2.2. Funciones y tipología del documento en la historia
3. El documento como producto
3.1. La producción y la difusión de documentos
3.1.1. La producción manuscrita
3.1.2. La producción impresa
3.1.3. Otros sistemas de producción de documentos
3.2. El control de la producción documental
4. Documento y sociedad
4.1. El acceso al documento
4.2. Redes y agentes de difusión del documento       
4.3. Usos y usuarios
5. Instituciones de la memoria documental
5.1. Bibliotecas, archivos y colecciones de objetos
5.2. La historia de la organización documental: técnicas y profesionales

1. Repositoris, arxius i biblioteques digitals en la societat de la informació
2. Tipologia 
2.1. Institucionals
2.2. Cooperatius
2.3. Temàtics
3. Funcions 
3.1. Preservació de la documentació
3.2. Difusió de la documentació
3.3. Projecció de la institució
4. Estudi de casos
5. Característiques 
5.1. Organització de la informació
5.2. Estàndards
5.3. Programari 

1.  Catalogació i representació dels recursos documentals
1.1.  El recurs documental com a font d’informació. Interpretació de les dades presents al document
1.3. Registres bibliogràfics i d’autoritats, catàlegs i bases de dades
2.  Aplicació de normes i estàndards per a materials bibliogràfics i objectes documentals 
2.1. Models conceptuals: Library reference model (LRM) 
2.2. Estàndards i esquemes de metadades i de codificació: RDA i MARC21
2.3. Accés a la descripció. Tria i control dels punts d’accés
3. Organització i evolució dels treballs de catalogació. Recursos i eines d’actualització i formació continuada.

 

1. Conceptes bàsics
1.1. Representació d’informació
1.2. Metadades i esquemes de metadades
1.3. Perfils d’aplicació
2. Metadades
2.1. Components de les metadades
2.2. Creació i emmagatzematge de metadades
3. Esquemes de metadades
3.1. Dublin Core
3.2. PubCore
3.3. Schema.org
3.4. CDWA (Categories for the Description of Works of Art)
3.5. ISAD(G) (General International Standard Archival Description)
3.6. UNE/ISO 23081-1
4. Interoperabilitat
4.1. Taules d’equivalències
4.2. Web semàntic i dades enllaçades

1. L’orientació a l’usuari en el disseny dels serveis
1.1. Atenció i interacció amb l’usuari 
1.2. Necessitats dels usuaris i estudis d’usuaris
1.3. Tipologia de serveis: serveis bàsics i serveis especials
2. Servei d'informació i referència
2.1. Entorn informatiu i necessitats dels usuaris i de les organitzacions
2.2. Tipologia de consultes
2.3. L’entrevista de referència
3. Formació d’usuaris
3.1. Alfabetització mediàtica i informacional
3.2. Disseny instruccional
3.3. Elaboració de materials formatius

1. El text com a unitat comunicativa 
1.1. Els contextos comunicatius 
1.2. Llengua general i llengua d’especialitat 
1.3. Les propietats del text 
1.4. Tipologies textuals 
1.5. Recursos per a l’elaboració de textos 
2. La comunicació escrita
2.1. L’elaboració d’un text escrit 
2.2. Els aspectes gràfics i formals. La revisió 
2.3. Tipologies de documents acadèmics i científics 
2.4. Tipologies de documents de l’àmbit professional 
3. La comunicació oral 
3.1. La comunicació verbal 
3.2. La comunicació no verbal 
3.3. Tipologies de textos orals en l’àmbit acadèmic, científic i professional 
3.4. Els textos escrits com a suport de les presentacions orals 

1. Conceptes bàsics 
1.1. Introducció 
1.2. Visualització de la informació 
1.3. Informació, codificació i visualització 
2. Percepció i visualització
2.1. Introducció 
2.2. Percepció visual preatentiva 
2.3. Principis generals del disseny visual 
3. Disseny visual de taules 
3.1. Introducció 
3.2. Caracterització 
3.3. Relacions, estructures i visualització 
3.4. Disseny visual 
4. Disseny visual de gràfiques 
4.1. Introducció 
4.2. Caracterització 
4.3. Relacions i visualització 
4.4. Disseny visual 

Comparteix-ho: