Universitat de Barcelona

Grau de Gestió d'Informació i Documentació Digital

Reconeixement de crèdits

Poden ser objecte de reconeixement de crèdits:

  • Els crèdits obtinguts en ensenyaments oficials cursats amb anterioritat a la Universitat de Barcelona o a qualsevol altra universitat.
  • Els crèdits cursats en altres ensenyaments superiors oficials, com ara els Cicles Formatius de Grau Superior.
  • Els crèdits cursats en ensenyaments universitaris conduents a altres títols emparats per l’article 34.1 de la Llei 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats.
  • L’experiència laboral i professional, sempre que estigui relacionada amb les competències de la titulació que està cursant l’estudiant.
  • 6 crèdits computables com a optatius (d’entre els 30 crèdits que han de cursar els estudiants del grau d’Informació i Documentació) per la participació en activitats institucionals universitàries de tipus cultural, esportiu, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació.

 

Activitats organitzades per serveis centrals de la UB i entitats del Grup UB:

 

Tot seguit trobareu una llista d'activitats que han estat aprovades per la Comissió Acadèmica de la Facultat en els darrers cursos i que seran d'aplicació al grau GIDD en cas de ser activitats de realització anual.

NOTA: Els reconeixements que s'apliquen a l'alumnat que finalitza la doble titulació INFOCOM no són d'aplicació en cas d'abandonament d'un dels ensenyaments. En tal cas, l'alumne perd el dret a gaudir dels avantatges acadèmics i econòmics d'aquest itinerari simultani i, si s'incorpora a un dels graus que el componen, se li farà un reconeixement ordinari
 

 

Algunes de les activitats organitzades pels serveis centrals de la UB i per les entitats del grup UB (curs 2019-2020)

Comparteix-ho: