Universitat de Barcelona

Grau de Comunicació Audiovisual (nou)

Objectius i competències

Objectius

Els objectius que persegueix el nou pla d’estudis de Comunicació Audiovisual són

  • Formar professionals del sector audiovisual en els perfils de director, guionista, productor, realitzador, dissenyador de producció i postproducció visual i sonora, investigador i gestor de comunitats (community manager).
  • Formar professionals oberts al canvi audiovisual i tecnològic, amb capacitat d'adaptació constant a un entorn en contínua transformació
  • Formar professionals que disposin d'una capacitat crítica, analítica i reflexiva en relació amb el fet audiovisual i que disposin d'una base per iniciar-se, si així ho desitgen, en el camp de la investigació en comunicació audiovisual
  • Formar exhaustivament en les tècniques i processos de creació i difusió audiovisuals en les seves diverses fases i gèneres, així com les relacions entre ells.
  • Ensenyar metodologies i conceptes aplicables a les diferents branques d'investigació de el sector audiovisual
  • Fomentar la creativitat per a l'elaboració de continguts audiovisuals, multimèdia i interactius

 

Competències

Competències bàsiques i generals

CB1 - Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.

CB2 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.

CB3 - Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

CB4 - Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

CB5 - Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

CG1 - Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques)

CG2 - Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i adaptació a noves situacions)

CG3 -Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals)

CG4 - Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds)

CG5 - Sostenibilitat (capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit / capacitat de manifestar visions integrades i sistemàtiques)

CG6 - Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i en una tercera llengua, dominant el llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

Competències transversals i específiques

CT1 - Utilitzar les tecnologies de la comunicació i de la informació necessàries per a l'exercici de la professió amb l'objectiu d'aprendre, comunicar-se i compartir coneixement

CE1 - Comprendre i reflexionar sobre els fonaments bàsics de la comunicació audiovisual.

CE2 - Analitzar i interpretar el discurs audiovisual i la seva intenció comunicativa.

CE3 - Produir textos científics, acadèmics i professionals propis de la comunicació audiovisual.

CE4 - Desenvolupar la curiositat i la creativitat per aplicar-les en l'anàlisi i la creació de productes audiovisuals.

CE5 - Comprendre la contínua evolució de la comunicació audiovisual i saber adaptar-se als seus canvis.

CE6 - Analitzar els llenguatges i models audiovisuals, entenent els seus principis teòrics i sabent aplicar-los.

CE7 - Identificar, analitzar i aplicar els mecanismes narratius de les produccions audiovisuals.

CE8 - Comprendre la funcionalitat dels dispositius audiovisuals i multimèdia i saber-los utilitzar.

CE9 - Planificar i gestionar recursos tècnics, econòmics i humans en relació amb projectes audiovisuals i multimèdia.

CE10 - Realitzar produccions audiovisuals i multimèdia.

CE11 - Tenir una visió global del mercat audiovisual i proposar estratègies de difusió d'obres audiovisuals.

CE12 - Adaptar-se a diferents àmbits laborals dins el món de la comunicació audiovisual.

CE13 - Conèixer i gestionar el marc legal i deontològic de l'activitat professional.

CE14 - Aplicar els mètodes d'investigació a diferents àmbits de la comunicació audiovisual.

CE15 - Planificar, aplicar, analitzar i avaluar campanyes de comunicació a través de plataformes web i mitjans socials.

Comparteix-ho: