Universitat de Barcelona

Itinerari simultani: Gestió d'Informació i Documentació Digital + Comunicació Audiovisual (pla d'estudis 2020) (pla d'estudis 2020)

Pràctiques no curriculars

Presentació

Les pràctiques no curriculars no estan incloses en els plans d'estudis, són voluntàries i, generalment, són remunerades. Poden ser una oportunitat per vincular un TFG o un TFM a una realitat professional sempre i quan compti amb l’aprovació de l’empresa o institució i el coordinador de l’assignatura. Es formalitzen mitjançant els convenis de cooperació educativa.

  • Els estudiants matriculats en qualsevol titulació oficial impartida per la UB, o pels seus centres adscrits. Els estudiants  d’altres universitats espanyoles, en funció de programes estatals de mobilitat o de convenis existents. 
  • Els estudiants d’universitats estrangeres, en funció dels programes internacionals que permetin la seva vinculació acadèmica a la UB.
  • Els estudiants matriculats en títols propis i de postgraus de la UB, excepte els matriculats en cursos menors de 15 crèdits.
  • Els estudiants de doctorat amb matrícula de tutela podran realitzar pràctiques en empreses o institucions per facilitar el desenvolupament de la tesi doctoral.

  • Haver superat el 50 % dels crèdits dels estudis.  
  • No tenir cap relació contractual amb l'empresa o institució on es facin les pràctiques.
  • Estar matriculat/da en l'ensenyament pel qual s'opta a les pràctiques del curs vigent.
  • No haver demanat el títol.

Comparteix-ho: