Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Doble titulació: Gestió d'Informació i Documentació Digital + Comunicació Audiovisual (pla d'estudis 2020)

Pla d'acció tutorial

La Facultat disposa d’un Pla d’Acció Tutorial que fixa les accions que el centre i els ensenyaments han de realitzar al llarg dels estudis amb l’objectiu de facilitar l’adaptació de l’alumnat en la seva incorporació a la universitat, de facilitar el seu aprofitament acadèmic i personal i d’afavorir la transició al món del treball i la formació permanent.

Seguint les pautes fixades en aquest document marc, el grau de Comunicació Audiovisual elabora anualment un Pla d'acció tutorial que té per objectiu que l'alumnat rebi la informació i l'orientació necessàries per facilitar la seva integració a l'àmbit de la Documentació, el seu procés d'aprenentatge i el seu pas al món professional.

En matricular-se, o abans si ho sol·liciten, a l'alumnat de nou ingrés se li assignarà un tutor que li donarà suport i orientació personalitzada al llarg dels estudis. Aquest suport es durà a terme mitjançant tutories de grup i individuals, a les quals l'alumnat serà convocat durant el curs, així com també a través de les eines de comunicació del Campus virtual.

  • Coordinadora d'Infocom i tutora de PAT : Mari Vállez, despatx 121
Comparteix-ho: