Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Doble titulació: Gestió d'Informació i Documentació Digital + Comunicació Audiovisual (pla d'estudis 2020)

Organització i metodologia docent

L'ensenyament s'organitza per semestres i en modalitat presencial en horari de matí, malgrat que existeix l’opció de fer assignatures del grau de Gestió d’Informació i Documentació Digital en modalitat semipresencial (tardes). Donat el caràcter professionalitzador dels dos ensenyaments, la doble titulació té un caire eminentment pràctic amb la utilització de recursos específics de la professió, especialment en el cas de Comunicació Audiovisual (càmeres i altres equipaments audiovisuals, plató, sala de so o aula d’ordinadors Mac). Cadascun dels graus té característiques específiques que cal considerar però, en qualsevol cas, les característiques metodològiques, avaluatives i organitzatives de cadascuna de les assignatures restarà determinada pel Pla Docent de l’assignatura. 

Comparteix-ho: