Universitat de Barcelona

Màster de Biblioteques i Col·leccions Patrimonials (biennal)

Matrícula

Calendari de matrícula curs 2020-2021

 • Matrícula en línia:

De 14 al 25 de setembre. • A més, s'ha de lliurar per correu electrònic a sed.informacio.audiovisuals@ub.edu, firmada i escanejada, la Declaració responsable conforme la documentació presentada en la sol·licitud és autèntica i que la documentació original o degudament legalitzada i/o compulsada serà presentada en la Secretaria de la Facultat abans de la finalització del curs, i com a condició prèvia a l’expedició del títol corresponent.

Iniciar Automatrícula

 • Posteriorment, quan sigui possible, de manera presencial i amb cita prèvia, s’haurà de presentar a la Secretaria de la Facultat la documentació acreditativa del compliment dels requisits legalment exigibles, compulsada i legalitzada si es tracta d’estudis estrangers. L’expedició del títol corresponent estarà condicionada a la presentació d’aquesta documentació abans de la data de finalització del curs, sense que en cap cas procedeixi la devolució del preu de la matrícula en cas que finalment no sigui lliurada.

 

 • Alumnes de segon any:

Matrícula alumnes de 2n any: 23 de setembre al 5 d'octubre, (per Internet des d'automatrícula

 

Cal portar la documentació que s'indica a la pàgina: http://www.ub.edu/acad/MO/matricula/documentacio.html#altres

Consulteu la normativa de matrícula.

De 20 a 60 crèdits (excepcionalment, i quan estigui justificat, el coordinador del màster universitari, mitjançant resolució expressa, pot autoritzar una matrícula inferior a 20 crèdits fins a un mínim de 18 per curs acadèmic). Els crèdits reconeguts no es tenen en compte en relació amb el nombre de crèdits dels quals cal matricular-se.

S'entén que un estudiant segueix l'itinerari a temps parcial quan es matricula d'entre 20-48 crèdits i que segueix un itinerari a temps complet si es matricula de 49 crèdits o més. Recordeu que d'acord amb la Normativa de Permanència el segon any consecutiu en què un estudiant no aprovi com a mínim el 50 % dels crèdits matriculats no podrà romandre en el màster llevat de situacions excepcionals acreditades.

Per matricular el Treball Final de Màster i les Pràctiques externes s’ha d’haver aprovat les assignatures obligatòries de 1r semestre. Això comporta necessàriament fer la matrícula de les assignatures de 1r semestre i optatives de 2n semestre al juliol/setembre i fer ampliació de matrícula al febrer de les assignatures de TFM i Pràctiques externes.

Assignatures amb docència

 • Estudiants nacionals d'estats membres de la Unió Europea, de països membres de l’Acord Econòmic Europeu (Islàndia, Noruega i Liechtenstein) o de Suïssa i Andorra o residents d'altres països: 46,11 €/crèdit.
 • Estudiants de la resta de països no residents: 82€/crèdit.
 

Assignatures sense docència

 • Es paga el 15% del preu del crèdit.
 

Quan un/a estudiant es matricula per segon cop d'un mateix crèdit, l'import d'aquest crèdit serà el resultant d'aplicar un coeficient d'1,625 al preu del crèdit que fixa el Decret de preus de la Generalitat de Catalunya per al curs acadèmic corresponent. La tercera vegada que es matricula del mateix crèdit l'import d'aquest serà el resultant d'aplicar un coeficient d'1,750. A partir de la quarta vegada, inclosa aquesta, que es matricula del mateix crèdit, l'import d'aquest serà el resultant d'aplicar un coeficient d'1,875.

Pagament únic

Rebut únic. En el moment de fer la matrícula, cal imprimir el resguard de matrícula i el rebut de pagament, que s’ha de fer efectiu en una de les entitats bancàries col·laboradores de la UB, dintre del termini que recull el rebut (7 dies naturals a comptar des de la data de formalització de la matrícula) i mitjançant una de les opcions que s’indiquen a continuació:

 • Pagament per caixer automàtic de les oficines de les entitats col·laborado
 • Pagament per banca electrònica:
 • Linia oberta (La Caixa), també permet a no clients pagar amb targeta de dèbit o de crèdit
 • Banca Online (BBVA)
 • Supernet (Banco de Santander)
 • Pagament domiciliat en una de les entitats col·laboradores de la UB (demanem l’autorització signada pel titular del compte)

 

Pagament fraccionat

Rebuts fraccionats en terminis. En el moment de la matrícula cal imprimir el resguard de matrícula i el primer rebut de pagament. Aquest resguard inclou un resum de les dades econòmiques en què es pot consultar l’import de tots els rebuts i el termini per fer-los efectius. També pots consultar aquestes dades en el teu espai personal de MónUB, al qual hauràs d’accedir per pagar la resta de rebuts.

Pagament fraccionat en mensualitats mitjançant préstec

 • Préstec de fraccionament de matrícula a través de l’AGAUR 10 mensualitats a 0% interès (24 euros despeses de gestió). Consultar requisits i condicions www.ub.edu/acad/matricula/pagament
 • Préstec amb una entitat financera col·laboradora. Consultar acords a www.ub.edu/monub/serveis/finançament En cas que gaudiu d'algun descompte de matrícula (família nombrosa, matrícula d'honor de batxillerat, discapacitat...) heu d'aportar la documentació justificativa. L'alumne està obligat a fer el pagament de tots i cadascun dels pagaments fraccionats, si és el cas. El fet de no pagar la matrícula o algun dels seus fraccionaments donarà lloc a la suspensió temporal automàtica dels drets de l'alumne. Aquesta suspensió s'aixecarà quan s'aboni, en efectiu i en un sol pagament, la totalitat de l'import pendent més un recàrrec en concepte de despesa de gestió.

Si no vau gaudir de beca el curs 2019-2020, heu de demanar l'acreditació econòmica prèvia a la formalització de la matrícula, a l'AGAUR. Consulteu la informació a l'adreça web: http://www.ub.edu/beques/grausimasters/beca_equitat/index.html

Un cop es publiqui la convocatòria haureu de sol·licitar la beca.
Els sol·licitants de beca general i de mobilitat heu de matricular els crèdits establerts a la convocatòria (60 crèdits en la modalitat a temps complet o bé 30 crèdits en la modalitat a temps parcial). És molt important que abans de la matrícula consulteu la pàgina web de beques: http://www.ub.edu/beques/grausimasters/

Recordeu que, per resoldre dubtes relacionats amb els tràmits de matriculació. podeu posar-vos en contacte amb la Secretaria de la Facultat ( sed.informacio.audiovisuals@ub.edu; tel. 934 035 770 - 934 035 771). Per a qüestions acadèmiques, poseu-vos en contacte amb Pedro Rueda (pedrorueda@ub.edu)

Comparteix-ho: