Universitat de Barcelona

Màster de Biblioteques i Col·leccions Patrimonials (biennal)

Perfil i requisits d'accés

Perfil d'accés

El perfil d'ingrés recomanat és el de titulats de l'àmbit de la biblioteconomia, les humanitats i les ciències socials, sense descartar graduats o llicenciats d'altres àrees. La formació està fonamentada en una visió àmplia del patrimoni cultural, cosa que permet que titulats de diferents disciplines acadèmiques puguin interessar-se en aquests estudis, molt especialment els que han fet cursos de formació especialitzada en gestió i tractament de col.leccions en biblioteques, arxius i museus.

Aquest màster també està orientat a professionals amb experiència en gestió, tractament i promoció de materials patrimonials bibliogràfics i documentals (biblioteques, arxius, museus, fundacions que preserven béns patrimonials, centres de cartografia o fotografia, empreses del sector documental, etc.).

Es valora positivament l'experiència prèvia i la realització de pràctiques en centres amb fons i col.leccions patrimonials. Així mateix, es valora l'experiència demostrada en comunicació, especialment en campanyes de difusió patrimonial, col.laboració amb exposicions de béns culturals i col.laboració activa en xarxes de promoció cultural.

Requisits generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:


  • Títol universitari oficial espanyol.

  • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

  • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics

Tenen preferència les titulacions oficials següents: grau d'Informació i Documentació, llicenciatura de Documentació, diplomatura de Biblioteconomia i Documentació, grau i llicenciatura d'Història, grau i llicenciatura d'Història de l'Art, graus i llicenciatures de Filologia, grau i llicenciatura de Belles Arts, grau i llicenciatura de Conservació i Restauració de Béns Culturals, grau i llicenciatura d'Humanitats, grau i llicenciatura de Periodisme i grau i llicenciatura de Comunicació Audiovisual.

Comparteix-ho: