Universitat de Barcelona

Màster de Gestió de Continguts Digitals

Matrícula

Calendari de matrícula curs 2020-2021

 • Matrícula en línia:
  • De 14 al 18 de setembre els admesos que hagin de cursar els Complements de Formació.
  • Del 14 de setembre al 2 d'octubre els admesos que no hagin de cursar els Complements de Formació.
 • A més, s'ha de lliurar per correu electrònic a sed.informacio.audiovisuals@ub.edu, firmada i escanejada, la Declaració responsable conforme la documentació presentada en la sol·licitud és autèntica i que la documentació original o degudament legalitzada i/o compulsada serà presentada en la Secretaria de la Facultat abans de la finalització del curs, i com a condició prèvia a l’expedició del títol corresponent.
 • Posteriorment, quan sigui possible, de manera presencial i amb cita prèvia, s’haurà de presentar a la Secretaria de la Facultat la documentació acreditativa del compliment dels requisits legalment exigibles, compulsada i legalitzada si es tracta d’estudis estrangers. L’expedició del títol corresponent estarà condicionada a la presentació d’aquesta documentació abans de la data de finalització del curs, sense que en cap cas procedeixi la devolució del preu de la matrícula en cas que finalment no sigui lliurada.

Iniciar Automatrícula

De 20 a 60 crèdits (excepcionalment, i quan estigui justificat, el coordinador del màster universitari, mitjançant resolució expressa, pot autoritzar una matrícula inferior a 20 crèdits fins a un mínim de 18 per curs acadèmic). Els crèdits reconeguts no es tenen en compte en relació amb el nombre de crèdits dels quals cal matricular-se.

S'entén que un estudiant segueix l'itinerari a temps parcial quan es matricula d'entre 20-48 crèdits i que segueix un itinerari a temps complet si es matricula de 49 crèdits o més. Recordeu que d'acord amb la Normativa de Permanència el segon any consecutiu en què un estudiant no aprovi com a mínim el 50 % dels crèdits matriculats no podrà romandre en el màster llevat de situacions excepcionals acreditades.

 • Estudiants nacionals d' Estats membres de la UE, Islàndia, Noruega, Lieschtenstein, Suïssa, la Xina o Andorra; o estudiants estrangers residents a Espanya: 46,11 euros per crèdit: 2.766,6 € + taxes (140,92€). Preus del curs 2020-21.

 

 • Estudiants que no són nacionals d'Estats membres de la UE, Islàndia, Noruega, Lieschtenstein, Suïssa, la Xina o Andorra; o estudiants estrangers no residents a Espanya: 82 euros per crèdit: 4.920 € + taxes (140.92€). Preus del curs 2020-21.
 

Quan un/a estudiant es matricula per segon cop d'un mateix crèdit, l'import d'aquest crèdit serà el resultant d'aplicar un coeficient d'1,625 al preu del crèdit que fixa el Decret de preus de la Generalitat de Catalunya per al curs acadèmic corresponent. La tercera vegada que es matricula del mateix crèdit l'import d'aquest serà el resultant d'aplicar un coeficient d'1,750. A partir de la quarta vegada, inclosa aquesta, que es matricula del mateix crèdit, l'import d'aquest serà el resultant d'aplicar un coeficient d'1,875.

Les modalitats de pagament de la matrícula són quatre:

 • Únic en efectiu
 • Únic domiciliat
 • Efectiu en terminis
 • Préstecs AGAUR


Pots consultar els detalls de cadascuna de les modalitats en el web Pagament de la matrícula

Si no vau gaudir de beca el curs 2019-2020, heu de demanar l'acreditació econòmica prèvia a la formalització de la matrícula, a l'AGAUR.

Un cop es publiqui la convocatòria haureu de sol·licitar la beca.

Els sol·licitants de beca general i de mobilitat heu de matricular els crèdits establerts a la convocatòria. És molt important que abans de la matrícula consulteu la pàgina web de beques: http://www.ub.edu/beques/

Trobareu més informació sobre la matrícula dels ensenyaments de màster universitari a la pàgina http://www.ub.edu/acad/MO/matricula/matricula.html

Comparteix-ho: