Universitat de Barcelona

Màster de Gestió de Continguts Digitals

Perfil i requisits d'accés

Perfil d'accés

El màster va dirigit a titulats en les àrees d'Informació i Documentació, Comunicació, Empresa, i Tecnologies de la Informació i Comunicació:

De l'àrea d'Informació i Documentació

 • grau d'Informació i Documentació
 • llicenciatura de Documentació
 • diplomatura de Biblioteconomia i Documentació

De l'àrea de Comunicació

 • grau de Comunicació Audiovisual
 • llicenciatura de Comunicació Audiovisual
 • grau de Periodisme
 • llicenciatura de Periodisme
 • grau de Publicitat i Relacions Públiques
 • llicenciatura de Publicitat i Relacions Públiques

De l'àrea d'Empresa

 • grau d'Economia
 • llicenciatura d'Economia
 • grau d'Administració i Direcció d'Empreses
 • diplomatura de Ciències Empresarials

De l'àrea de Tecnologies de la Informació i Comunicació

 • grau d'Enginyeria Informàtica
 • grau d'Informàtica
 • llicenciatura d'Informàtica

Així mateix, el màster es dirigeix de manera general a qualsevol titulat universitari que desitgi especialitzar-se en les àrees descrites i cobertes pel pla d'estudis del màster. Aquest àmbit laboral té un caràcter clarament interdisciplinari i actualment es nodreix de professionals amb formació molt diversa, que aporten visions, habilitats i coneixements complementaris que se sumeixin en un mateix projecte de client.

Requisits generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:
 • Títol universitari oficial espanyol.
 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics


 • Disposar del nivell C2 d'espanyol o equivalent i estar en condicions de superar una prova oral i escrita d'aquest idioma.

 • Segons els coneixements previs que es tinguin sobre la creació de pàgines web amb HTML, la maquetació amb CSS i el funcionament general de la web (arquitectura client-servidor, protocol HTTP, etc.), els alumnes hauran de matricular-se, a més, d'una o dues assignatures de complements formatius, que han de cursar-se obligatòriament durant el primer semestre dels estudis. Aquestes assignatures són Fonaments en Edició Web (2,5 crèdits) i Fonaments de Tecnologies de la Informació i la Comunicació en Internet (2,5 crèdits).

Comparteix-ho: