Universitat de Barcelona

Màster en Gestió i Direcció de Biblioteques i Serveis d'Informació (biennal)

Objectius i competències

Objectius

Aquest màster pretén formar especialistes que puguin desenvolupar funcions de disseny i direcció de sistemes d'informació, de gestió de projectes i de gestió de recursos humans i econòmics en unitats d'informació de tot tipus, tant del sector públic com privat, en què podran, a més, implementar i dirigir processos de qualitat que garanteixin l'assoliment dels objectius fixats per l'organització.

El màster no només vol formar professionals experts en la planificació estratègica, l'avaluació, el màrqueting de serveis i la gestió de la qualitat i de recursos (humans, materials, economicofinancers, tecnològics, d'informació, d'infraestructures, etc.), sinó que pretén que els estudiants adquireixin habilitats i competències en el marc del desenvolupament organitzacional i el lideratge i l'alta direcció de biblioteques i altres unitats i sistemes d'informació (xarxes de biblioteques, consorcis, arxius, hemeroteques, cartoteques, etc.) públics, privats, sense ànim de lucre i que pertanyin a especialitats temàtiques i sectors diversos.

Competències

L'alumnat, en acabar el màster, ha de demostrar que és capaç de:

  • Analitzar l'entorn de les unitats i serveis d'informació i les necessitats dels usuaris mitjançant l'obtenció i interpretació de dades en un context estratègic i de competència.
  • Diagnosticar i identificar els factors crítics que determinen l'èxit de l'organització.
  • Aplicar tècniques de planificació, direcció i lideratge per gestionar els recursos de l'organització i el seu ús.
  • Planificar l'ús dels recursos d'acord amb les necessitats dels usuaris, el personal, la col.lecció, etc.
  • Planificar i gestionar de manera col.laborativa per assegurar que els serveis i productes responguin a les demandes i les necessitats de l'organització i dels seus usuaris.
  • Identificar els punts forts i febles d'una organització, un producte o un servei, establir i utilitzar indicadors, i elaborar solucions per millorar-ne la qualitat.
  • Aplicar instruments i estratègies de promoció i comunicació d'unitats, serveis i productes per a la captació de mercat amb la participació dels usuaris.
  • Elaborar polítiques, directrius i procediments per al funcionament correcte de l'organització.
  • Gestionar i liderar un equip humà, assegurant-ne l'eficàcia i afavorint-ne el desenvolupament personal i professional, tot respectant els objectius de l'organització.
Comparteix-ho: