Universitat de Barcelona

Màster de Gestió i Direcció de Biblioteques i Serveis d'Informació (biennal)

Pràctiques

El Pràcticum consisteix en un període d’immersió de l’estudiant en un entorn professional que li ha de permetre aplicar els coneixements adquirits al llarg del curs en un context determinat, prendre consciència de la globalitat del treball amb patrimoni en una unitat documental, col·laborar amb altres professionals i avançar en la consolidació de la seva orientació professional. Es regula amb la normativa de pràctiques externes de la UB i les especificacions de la Facultat.

L’assignatura té 10 crèdits i es troba ubicada en el segon semestre de curs, de febrer a juny, simultàniament amb el Treball de Fi de Màster. En el segon any del bienni es poden fer tant en el 1r com en el 2n semestre.

L’assignatura compta amb una professora coordinadora de pràctiques, Concepción Rodríguez (crodriguezp@ub.edu), que s’ocupa de les qüestions relacionades amb l’oferta i l’assignació  de centres així com el seguiment dels processos necessaris per al desenvolupament de l’assignatura. L’assignatura compta també amb un equip de professors tutors que fan el seguiment i l’avaluació dels alumnes.

Accés al programa de pràctiques GIPE

Requisits per a matricular el Pràcticum

Per a matricular les pràctiques cal haver aprovat 15 crèdits obligatoris.

L’activitat principal és l’estada de pràctiques en un entorn laboral durant 200 hores, en funció de la disponibilitat horària de cada centre i estudiant. Aquest treball continuat de l’estudiant al centre de pràctiques es combina amb les activitats dirigides pels tutors acadèmics dels grups de pràctiques.

L’organització del Pràcticum es duu a terme durant el semestre anterior a la realització de l’estada en pràctiques. És llavors quan se selecciona el centre on l’estudiant  farà l’estada de pràctiques. S’amplia la informació a Com funciona la tria i l’assignació del centre de pràctiques?

L’estada de pràctiques es pot fer en un ampli ventall de centres i serveis d'informació: arxius i biblioteques d’entitats diverses, biblioteques públiques, universitàries i de recerca, serveis centrals de xarxes i consorcis, etc.

L’estada de pràctiques s’ha de fer en un dels centres que s’ofereixen a l’assignatura. Aquests centres acorden amb l’equip de pràctiques un programa per a l’acollida d’alumnes, i aquest acord es formalitza amb la signatura d’un conveni de col·laboració de pràctiques externes entre la institució o empresa i la Facultat. La realització de l’estada en un centre està condicionada a l’existència d’aquest conveni que proporciona el marc legal de la col·laboració i la regula.

Hi ha la possibilitat d’incorporar a aquesta llista nous centres proposats per l’estudiant, sempre i quan la proposta es faci amb l’antelació necessària per poder proposar al centre un programa de pràctiques i per poder formalitzar els convenis. Per això, l’estudiant pot proposar al coordinador de pràctiques nous centres de pràctiques, però sempre amb un mínim de tres mesos abans de la data prevista per al començament de l’estada.

 

L’equip de pràctiques, format per la coordinadora de pràctiques i els professors tutors de pràctiques, assignen el centre a cada estudiant d’acord amb les preferències, coneixements, interessos i orientació professional  que aquest hagi manifestat i l’oferta existent.

La llista d’assignació es fa pública quan els centres de practiques confirmen l’acollida dels estudiants.

L’estudiant ha de realitzar 200 hores al centre de pràctiques i ha de participar en les activitats proposades pel tutor: seminaris del grup, visites, etc.

L’estada de pràctiques és una activitat molt individualitzada, en la qual l’estudiant és el principal responsable dels resultats del seu aprenentatge, que dependrà principalment del seu grau d’iniciativa i de la capacitat de reflexió a partir de l’observació i de les tasques que porti a terme.

Per a l’estada de pràctiques, l’estudiant ha de signar – juntament amb el responsable de la institució i el degà de la Facultat – un annex al conveni de col·laboració de pràctiques externes, i un compromís a respectar la confidencialitat de les dades i la informació de la institució de pràctiques, així com dels seus clients i/o usuaris.

En l’avaluació del Pràcticum intervenen el tutor del centre i el tutor acadèmic.

El tutor del centre avalua les actituds i les tasques realitzades per l’estudiant durant l’estada de pràctiques, mitjançant un informe d’avaluació.

El tutor acadèmic avalua les capacitats d’anàlisi crítica, de reflexió i d’integració de l’aprenentatge al centre amb els coneixements adquirits en les assignatures cursades anteriorment, mitjançant el treball de pràctiques elaborat per l’estudiant i la seva participació en les activitats que plantegi el tutor.

Els estudiants que disposin d’un mínim de nou mesos d’experiència laboral exercint tasques de gestió i direcció, de manera preferent en una mateixa unitat d’informació o empresa de serveis documentals, dos anys abans de formalitzar la matrícula de l’assignatura, poden sol·licitar ser eximits de les 200 hores d’estada al centre.

Per obtenir la dispensa caldrà acreditar experiència en tasques diverses i en un entorn professional homologable als centres de pràctiques proposats per la Facultat. L’experiència adquirida en pràctiques externes realitzades amb convenis de cooperació educativa queda, en principi, exclosa de la dispensa. Si en un cas particular es troba justificat, la comissió de pràctiques del màster pot decidir l’exempció d’aquestes hores.

Els estudiants que obtinguin dispensa de l'estada han de participar en les activitats programades pel tutor acadèmic, i realitzar els treballs especificats en el pla d’avaluació de l’assignatura.

Cal adreçar una sol·licitud al deganat de la Facultat i acreditar els requisits de la dispensa amb la documentació següent:

  • Currículum professional de l’estudiant. Cal descriure les tasques de gestió i direcció desenvolupades.
  • Informe del responsable del centre amb l’especificació de les tasques realitzades.
  • Breu descripció del centre (informació indicativa de les dimensions i diversitat de recursos d’espais, personal i fons, així com de la dinàmica de treball i activitats del centre).

Es recomana als alumnes interessats que es posin en contacte amb la coordinadora de pràctiques (Concepción Rodríguez crodriguezp@ub.edu) per tal d’exposar-ne els casos, abans de fer el tràmit de la sol·licitud.

 

Comparteix-ho: