Universitat de Barcelona

Màster de Gestió i Direcció de Biblioteques i Serveis d'Informació (biennal)

Perfil i requisits d'accés

Perfil d'accés

El màster s'adreça als titulats universitaris (diplomats, graduats i llicenciats) procedents de tots els àmbits del coneixement que estiguin interessats a adquirir els coneixements i habilitats necessaris per liderar la direcció i la gestió global de qualsevol centre o servei d'informació especialitzat en l'àmbit de la seva titulació prèvia.

Tot i que no és imprescindible, el màster pot ser interessant per a aquelles persones que tinguin certa experiència laboral en unitats i serveis d'informació de qualsevol àmbit d'especialització i que vulguin o necessitin qualificar-se professionalment per accedir a càrrecs de gestió i direcció.

Així mateix, el màster resulta especialment atractiu per a aquells diplomats en Biblioteconomia i Documentació o graduats en Informació i Documentació que vulguin continuar la formació aprofundint i especialitzant-se en aquest perfil de gestor i director d'unitats i serveis d'informació.

Requisits generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:
  • Títol universitari oficial espanyol.
  • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
  • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics

Per accedir a aquest màster es recomana disposar d'habilitats i coneixements d'usuari habitual de programes informàtics relacionats amb l'elaboració, el tractament, la recerca i el consum d'informació. Es considera un valor afegit tenir experiència en el treball en equips multidisciplinaris i certa habilitat per a les relacions socials. També es valora haver rebut algun tipus de formació relacionada amb la planificació, la gestió, la direcció i el lideratge.

Les titulacions oficials d'accés natural al màster són la diplomatura en Biblioteconomia i Documentació, la llicenciatura en Documentació i el grau en Informació i Documentació. Aquells aspirants que vulguin cursar el màster que no disposin de titulació universitària prèvia relacionada amb la biblioteconomia, la informació i la documentació ni posseeixin coneixements o experiència pròpia de l'àmbit han de cursar complements formatius que els permetin adquirir els coneixements previs indispensables relacionats amb les tipologies, funcions, processos i tècniques bàsiques dels centres i serveis d'informació.

A més de formació universitària prèvia i d'acord amb les normatives actuals, les persones que vulguin accedir al màster han de tenir coneixements d'anglès de nivell B1.
Comparteix-ho: