Universitat de Barcelona

Màster de Gestió i Direcció de Biblioteques i Serveis d'Informació (biennal)

Pla d'estudis

Durada dels estudis: 2 semestres

Total crèdits: 60 crèdits ECTS (25 hores = 1 crèdit ECTS)

Distribució de crèdits de l’ensenyament

 
Tipus de matèries Crèdits ECTS
Troncals 30
Optatives 10
Pràctiques externes 10
Treball Final de Màster 10

 

Cada crèdit ECTS suposa una dedicació de 25 hores de treball per a l'alumne.

Itinerari dels estudis

 
 

1r semestre

2n semestre

1r curs

Direcció i lideratge (5 cr.)

Planificació (5 cr.)

Gestió de recursos humans (5 cr.)

Gestió de recursos econòmics (2,5 cr.)

Gestió d'infraestructures i intangibles (2,5 cr.)

Mètodes i tècniques de l’avaluació i la gestió de la qualitat (5 cr.)

Màrqueting de serveis i investigació d’entorn i de mercats (2,5 cr.)

Captació de recursos: patrocini i mecenatge (2,5 cr.)
 

Optativa (5 cr.)

Optativa (5 cr.)

*Pràctiques (10 cr.)

*Treball Final de Màster (10 cr.)

 

Totes les assignatures s’imparteixen en modalitat online llevat de l’optativa Creació de continguts audiovisuals, les Pràctiques i el Treball Final de Màster que sols s’ofereixen presencialment.

* Per fer les Pràctiques i el Treball Final de Màster cal haver aprovat 15 crèdits obligatoris. Per aquest motiu, la matriculació d’ambdues assignatures es farà en el termini fixat per a l’ampliació de matrícula (febrer) o, si el màster es cursa en dos anys acadèmics, durant el tercer o quart semestre.

Assignatures optatives

El màster ofereix un total de 6 assignatures optatives entre les quals l’alumne ha d’escollir 4 fins a un total de 10 crèdits. Les assignatures optatives programades el curs 2021-22 són:

  • Comunicació, publicitat i relacions públiques (2,5 cr.)
  • Mètodes avançats d’avaluació i gestió de la qualitat (2,5 cr.)
  • Concepció i disseny de llocs web culturals  (2,5 cr.)
  • Creació de continguts audiovisuals (2,5 cr)
  • Creació de productes i serveis en l’àmbit de les Humanitats Digitals (2,5 cr)
Comparteix-ho: