Universitat de Barcelona

Màster d'Humanitats Digitals

Sistema d'avaluació

El sistema d’avaluació s'especifica en el pla docent de cadascuna de les assignatures, d'acord amb els seus objectius d'aprenentatge. El sistema d’avaluació pot incloure treballs en grup, treballs individuals, exercicis, proves escrites, proves orals, etc.

En qualsevol cas els sistemes d'avaluació s'adequaran a l'establert per la normativa de la Universitat de Barcelona, en concret per la Normativa reguladora de l'avaluació i qualificació dels aprenentatges i amb les especificacions i aclariments que ha acordat la Comissió Acadèmica de la nostra Facultat, delegada de la Junta, l’alumnat es matricula per defecte en la modalitat d’avaluació continuada, que consisteix habitualment en un conjunt d’activitats avaluables realitzades al llarg del període lectiu. Vinculada a aquestes especificacions s'ha aprovat un model únic de sol·licitud per acollir-se a l'avaluació única que s'ha de lliurar a Secretaria, si escau, en el termini de 20 primers dies naturals des de l’inici del semestre, o durant els 20 primers dies naturals a comptar de la data en què l’alumne/a hagi fet efectiva la matrícula o l’ampliació de la matrícula, si aquesta és posterior a l’inici del semestre.

Comparteix-ho: