Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Màster en Humanitats Digitals

Treball final de màster

Procediment i calendaris

Seguint el calendari establert, els alumnes lliuren una proposta de treball al coordinador del TFM, en la qual expliciten les preferències de professor tutor. L’alumnat pot elaborar les propostes de treball a partir de la seva pròpia experiència, sobre la base de projectes que s’elaboren en els departaments implicats en la docència del màster o en el marc de convenis de cooperació educativa amb empreses i administracions externes.

Posteriorment, el coordinador del TFM valora les propostes presentades i les accepta o rebutja segons els criteris d’idoneïtat a l’àmbit d’especialització del màster o les condicions establertes per al TFM.

Propostes acceptades: assignació del professor tutor i comunicació a l’estudiant

Un cop acabat el procés d’admissió de les propostes de treball de fi d’estudis i d’assignació de professor tutor, el coordinador del TFM comunica a la Comissió coordinadora del màster totes les propostes admeses i les assignacions de professor tutor.

L’estudiant pot demanar al coordinador del TFM un canvi de professor tutor del treball mitjançant una sol·licitud raonada presentada a la Secretaria d’Estudiants i Docència.

Una vegada un treball final de màster és avaluat positivament, el màster pot difondre el resum executiu en la web o en altres mitjans, entre les accions d'informació i de publicitat dels estudis. Aquest resum executiu pot difondre's de manera íntegra, abreujada o adaptada.

Els TFM que hagin obtingut una qualificació mínima de 9 podran difondre's de forma pública en el Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona, si l'alumne l'autoritza.

La memòria ha de complir de manera estricta amb la legislació vigent de propietat intel·lectual. El plagi es considera motiu de suspens.

S’han de respectar estrictament les informacions de caràcter confidencial a què s’hagi tingut accés amb motiu de l’elaboració del treball. En el cas de treballs elaborats a partir d’una situació real en una empresa o organització concretes, la possible explotació acadèmica, comercial o de patents dels resultats s’ha de fer de comú acord entre les parts implicades.

La propietat intel·lectual de la memòria és dels alumnes, sens perjudici del que indica el punt anterior.

Comparteix-ho: