Aules Virtuals (VDI)

Aquest servei permet a l’alumnat, PAS i professorat accedir als escriptoris virtuals sense limitacions físiques ni horàries.

La Universitat de Barcelona ofereix aules obertes a tota la comunitat; amb  la possibilitat de contractar aules virtuals restringides per ús exclusiu de diferents col·lectius (PAS, PDI, centres o ensenyaments).

Les aules virtuals estan formades per l’agrupació de diferents escriptoris virtuals en núvol (VDI). En aquests escriptoris hi ha instal·lat el Windows 10 i el programari que es demanda. Funcionen com si es tractés d’un ordinador personal.

El manteniment de les Aules Virtuals és similar als equips físics de les aules.

  Per accedir a les Aules virtuals es requereix disposar d’una identitat UB , un navegador i el client de Citrix Workspace disponible per diferents sistemes operatius (Windows, macOS, Android, IOS,..).

  Pàgina d'ajuda del servei d'Aules virtuals.

  Accés al servei d'Aules virtuals.

 

Característiques a destacar

 • Una vegada es tanca la sessió, el VDI es recicla per al següent usuari i no es guarden les dades de sessió ni els canvis que s’hagin fet als VDI
 • Sessió màxima per usuari de 24 hores
 • Desconnexió automàtica després de 20 minuts d’inactivitat
 • Accessible des de qualsevol navegador des de diversos sistemes operatius
 • Disponible 24 dies 7 dies a la setmana
 • No es necessita habilitar un espai específic als centres
 • Opció de reserves a les aules restringides als centres
 • vCPU i RAM ajustables sota demanda amb cost addicional

 

El servei s’ofereix amb la participació d’un proveïdor extern contractat conjuntament amb el CSUC i les universitats catalanes. Actualment, el proveïdor del servei és UCS.

Hi ha tres tipus d'Aules Virtuals. Consulta el detall de cadascuna en els següents desplegables:

Actualment, s’ofereixen dues aules virtuals obertes a tota la comunitat: VDI_CAMPUS_A (25 equips) i  VDI_CAMPUS_B (7 equips).

Característiques a destacar:

 • Els estudiants poden accedir als programes sense limitacions d’accés. Els equips virtuals es consideren part de la xarxa de la UB i poden accedir a tot el programari llicenciat pels equipaments de la UB.
 • No tenen cost pels centres.

 

A tenir en compte:

 • Els usuaris han de disposar d’un equip amb connectivitat a internet per accedir-hi.
 • Si l’accés es fa des d'espais UB, cal garantir connectivitat a la xarxa UB (Wifi o  cable) i disposar de punts de càrrega pels ordinadors.
 • No es poden compartir els VDI entre estudiants.
 • No estan habilitades les reserves. Funcionen com una sala d’usuaris.
 • L’augment del nombre de VDI  o ampliació de les configuracions està subjecte a disponibilitats pressupostàries de la UB.
 • No es poden virtualitzar equips amb sistema operatiu macOS
 • Limitat a programari que per llicència o requeriments tècnics permeti la virtualització.

 

Aula  VDI_CAMPUS_A

Aquesta aula disposa de 25 equips amb sistema operatiu Windows 10 i diferent programari. Informació més detallada a la pàgina d'ajuda del servei.

 

Aula  VDI_CAMPUS_B

L’aula VDI_CAMPUS_B s’utilitza per a fer proves de concepte i validar el funcionament del programari en l’entorn VDI abans de passar-ho a producció. Disposa actualment de 9 equips.

Actualment,s’ofereixen aules virtuals restringides a determinats centres.

Aquestes aules virtuals es configuren segons les necessitats del centre i es defineixen els accessos basant-se en la pertinença a un centre, departament o ensenyament.

  Els costos de la contractació són  assumits pels centres.

En aquestes aules es pot habilitar l'opció de reserves per garantir que en el moment d'impartir la classe es disposen de suficients ordinadors pels estudiants.

Les condicions per a contractar les Aules Virtuals són:

 • Baixes i altes amb un mínim d' un mes d’antelació.
 • Període de contractació mínim un mes.
 • Costos per VDI i mes segons configuració.
 • Cal afegir el cost mensual de la maqueta associada a l’aula virtual
 • Les baixes a partir del dia 15 del mes es computaran pel cost de mes sencer. Les baixes fins al dia 14 del mes es computaran  pel cost de mig mes.
 • Les altes a partir del dia 15 del mes es computaran pel cost de mig mes.
 • L’Àrea TIC gestiona la contractació amb el proveïdor de servei i emet la nota de càrrec al CEGE indicat pel Centre.
 • Els costos mensuals de la contractació dels VDI fins a 31/12/2023 són:

 

 

Característiques a destacar:

 • Els estudiants poden accedir als programes sense limitacions d’accés. Els equips virtuals es consideren part de la xarxa de la UB i poden accedir a tot el programari llicenciat pels equipaments de la UB.
 • Es poden habilitar reserves.

 

A tenir en compte:

 • Els usuaris han de disposar d’un equip amb connectivitat a internet per accedir-hi.
 • Si l’accés es fa des d'espais UB, cal garantir connectivitat a la xarxa UB (Wifi o  cable) i disposar de punts de càrrega pels ordinadors.
 • No es poden compartir els VDI entre estudiants.
 • La disponibilitat dels VDI està subjecte a disponibilitats pressupostàries del Centre.
 • No es poden virtualitzar equips amb sistema operatiu macOS.

Actualment, s’ofereix només una aula oberta al PAS: UB VDI_Aplicacions_UB_I (18 equips) amb accés gratuït.

  L’accés a aquesta aula està limitat al PAS autoritzat.