Programa de doctorat d'Infermeria i Salut

Pla de recerca

Consulta els diversos procediments de seguiment que cal tenir en compte al llarg de tot el doctorat.

En el curs acadèmic en què s’ha formalitzat l’admissió al programa, el/la doctorand/a ha d’elaborar i presentar un pla de recerca, redactat en qualsevol dels idiomes del programa, d'acord amb  Normativa de presentació del pla de recerca establerta per la Comissió Acadèmica.

 

Procediment per a la presentació del Pla de recerca:

Lloc: La presentació de l’Informe de Seguiment Anual i de les Activitats Formatives s'ha de realitzar a través de la Seu Electrònica en l’apartat de TRÀMITS: Consulta i gestió de tràmits en línia -> Doctorat-> Sol·licituds pla de recerca i de seguiment anual per a doctorands.  o directament a través d’aquest enllaç.

https://www.tramitador.ub.edu/tramits/MD1000201/inici.php?id=16a7b446bbf7334080833ad7b090899cc47fce54

 

En la sol·licitud és obligatori escriure el Títol del pla de recerca  així com adjuntar la documentació que es detalla en  els següents apartats:

Documents acreditatius específics ( dos fitxers en  format PDF):

  1. Pla de recerca.
  2. Document d’activitats.

  Altres documents  (tres fitxers en format PDF):

  1. Formulari de sol·licitud.
  2. Informe  del/la director/a ( en el cas de tenir dos directors/es ambdós documents han d’anar incorporats  en un únic PDF).
  3. Informe tutor/a (només en cas que sigui diferent que el/la director/a).

Les plantilles d'aquests  documents les teniu a la vostra disposició al Campus Virtual.

 

Termini: del 20 de maig al 30 de maig de 2021

 

La Comissió Acadèmica del programa designarà comissions de seguiment.

Defensa oral: La Comissió Acadèmica decidirà i farà públic, si s'escau, des del Campus Virtual les dates i el format per a la presentació oral del Pla de Recerca. La presentació oral serà entre 7 i 15 de juny de 2021. De manera orientativa la presentació hauria de ser de 10/15 minuts i el debat amb la comissió 10-15 minuts.

És imprescindible la presentació del Pla de Recerca per poder obtenir un informe favorable del mateix. Recordeu que tots els documents han de tenir el vist-i-plau i signatura del director/a o directors/es i tutor/a.

Cal que us ajusteu a les dates publicades. La presentació dels documents fora de termini implicarà la no acceptació per part del Programa de Doctorat en Infermeria i Salut i, en aquest cas, la impossibilitat de la tramitació de la matrícula per al pròxim curs 2021-22.

 

En cas de dubtes contacteu amb:


Coordinadora Programa Doctorat: Dra. Josefina Goberna: jgoberna@ub.edu

Secretaria Acadèmica del Programa: Dra. Eva M. Guix Comellas:  evaguix@ub.edu

Gestió dels tràmits administratius: doctorat.campusbellvitge@ub.edu

Us informem que des del 10 de juny i fins al 20 de juny de 2021, s’obre el termini per presentar l'Informe de Seguiment Anual i les Activitats Formatives per als/les doctorands/des que ja tinguin acceptat el pla de recerca (a partir del segon any de doctorat) per a la justificació dels avenços produïts.

La presentació de l’Informe de Seguiment Anual i de les Activitats Formatives s'ha de realitzar a través de la Seu Electrònica en l’apartat de TRÀMITS: Consulta i gestió de tràmits en línia -> Doctorat-> Sol·licituds pla de recerca i de seguiment anual per a doctorands.  o directament a través d’aquest enllaç.

https://www.tramitador.ub.edu/tramits/MD1000202/inici.php?id=707b7f6a9134909e3e7e69c35b6e84da9dd2d89b

 

En la sol·licitud és obligatori escriure el Títol del pla de recerca  així com adjuntar la documentació que es detalla en  els següents apartats:

Documents acreditatius específics ( dos fitxers en  format PDF):

  1. Informe de Seguiment Anual.
  2. Document d’activitats.

  Altres documents  (un fitxer en format PDF):

  1. Formulari de sol·licitud.

 

Els models dels documents els podeu trobar al Campus Virtual del Programa de Doctorat

 

Cal que us ajusteu a les dates publicades per a la presentació dels documents. La presentació fora de termini implicarà la no acceptació per part del Programa de Doctorat en Infermeria i Salut i, en aquest cas, la impossibilitat de tramitació de la matrícula per al curs 2021-22.

Recordeu que tots el documents han de tenir el vist-i-plau i signatura del/la director/a o directors/es i del/la tutor/a..

En cas de dubtes contacteu amb:


Coordinadora Programa Doctorat: Dra. Josefina Goberna: jgoberna@ub.edu
Secretaria Acadèmica del Programa: Dra. Eva M. Guix Comellas:  evaguix@ub.edu
Gestió dels tràmits administratius: doctorat.campusbellvitge@ub.edu

 

Comparteix-ho:

Novetats del doctorat