Programa de doctorat d'Infermeria i Salut

Pla de recerca

Tesis doctorals en curs

Consulta els diversos procediments de seguiment que cal tenir en compte al llarg de tot el doctorat.

En el curs acadèmic en què s’ha formalitzat l’admissió al programa, el/la doctorand/a ha d’elaborar i presentar un pla de recerca, redactat en qualsevol dels idiomes del programa, d'acord amb  Normativa de presentació del pla de recerca establerta per la Comissió Acadèmica.

Juntament amb el Pla de recerca s'ha de presentar també el document d'Activitats Formatives. Les plantilles d'aquests dos documents les teniu a la vostra disposició al Campus Virtual.

PROCEDIMENT PER A LA PRESENTACIÓ:

Lloc: La presentació del Pla de Recerca i de les Activitats Formatives s'ha d'efectuar mitjançant la presentació d'una instància genèrica a la seu electrònica de la Universitat de Barcelona, adjuntant a la instància genèrica i, en format PDF, els dos documents (Pla de Recerca i Activitats Formatives) de manera independent.

Termini: de l'1 de juliol fins al 23 de setembre de 2020

La Comissió Acadèmica del programa designarà comissions d'avaluació, formades per tres doctors/es, que avaluaran el Pla de Recerca.

Defensa oral: La Comissió Acadèmica decidirà i farà públic, si s'escau, des del Campus Virtual les dates i el format per a la presentació oral del Pla de Recerca. La presentació oral, si finalment es confirma, serà entre octubre i novembre de 2020. De manera orientativa la presentació hauria de ser de 10/15 minuts i el debat amb la comissió 10-15 minuts.

 

És imprescindible la presentació del Pla de Recerca per poder obtenir un informe favorable del mateix. Recordeu que tots els documents han de tenir el vist-i-plau i signatura del director/a o directors/es i tutor/a.

Preguem que us ajusteu a les dates publicades. La presentació dels documents fora de termini implicarà la no acceptació per part del Programa de Doctorat en Infermeria i Salut i, en aquest cas, la impossibilitat de la tramitació de la matrícula per al pròxim curs 2020-21.

 

En cas de dubtes contacteu amb:


Coordinadora Programa Doctorat: Dra. Josefina Goberna: jgoberna@ub.edu

Secretaria Acadèmica del Programa: Dra. Eva M. Guix Comellas:  evaguix@ub.edu

Secretaria Administrativa: Sra. Irene Castilla: irenecastilla@ub.edu

Us informem que des del 15 de juny i fins al 29 de juliol de 2020, s’obre el termini per presentar l'Informe de Seguiment Anual i les Activitats Formatives per als/les alumnes que ja tinguin acceptat el pla de recerca (a partir del segon any de doctorat) per a la justificació dels avenços produïts.

Aquesta documentació ens l'heu de remetre mitjançant la presentació d'una instància genèrica a la seu electrònica de la Universitat de Barcelona, adjuntant a la instància genèrica i, en format PDF, aquests 3 documents que s'indiquen a continuació:

1. Sol·licitud de seguiment i avaluació anual del pla de recerca

2. Informe de Seguiment Anual

3. Activitats Formatives

Els documents 2 i 3 (Informe de Seguiment Anual i Activitats Formatives) els podeu trobar al Campus Virtual del Programa de Doctorat.

 

Preguem que us ajusteu a les dates publicades. La presentació dels documents fora de termini implicarà la no acceptació per part del Programa de Doctorat en Infermeria i Salut i, en aquest cas, la impossibilitat de tramitació de la matrícula per al curs 2020-21.

Recordeu que tots el documents han de tenir el vist-i-plau i signatura del/la director/a o directors/es i del/la tutor/a.

 

En cas de dubtes contacteu amb:


Coordinadora Programa Doctorat: Dra. Josefina Goberna: jgoberna@ub.edu
Secretaria Acadèmica del Programa: Dra. Eva M. Guix Comellas:  evaguix@ub.edu
Secretaria Administrativa: Sra. Irene Castilla: irenecastilla@ub.edu

 

Comparteix-ho: