Dipòsit de la tesi doctoral

Cal sol·licitar l'informe de seguiment final a la Comissió Acadèmica del programa. Per sol·licitar-lo cal presentar:

 1. Sol·licitud d’informe de seguiment anual favorable  per iniciar els tràmits pel dipòsit i defensa de la tesi, signada pel/la doctorand/a, directors/es de tesi i tutor/a.

 2. Un exemplar de la tesi en format digital en pdf.

 3. Document d’activitats del doctorant que ha d’incloure totes les activitats dutes a terme i, específicament, les publicacions i els pòsters o comunicacions orals presentades a congressos derivades de la tesi.


Cal presentar tota la documentació a la Secretaria d’Estudiants i Docència de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut - Campus Bellvitge a través del correu electrònic: doctorat.campusbellvitge@ub.edu

Per poder sol·licitar el dipòsit de la tesi doctoral cal tenir l’informe de seguiment anual favorable corresponent al curs actual.

En cas que el doctorand/a del programa de doctorat d’Infermeria i Salut  vulgui iniciar el tràmit de dipòsit i defensa de tesi per via telemàtica durant el període de tancament de les instal·lacions derivat de la declaració de l’estat d’alarma, haurà de presentar una instància genèrica a la seu electrònica de la Universitat de Barcelona, amb la qual s’ha d’incloure la següent documentació en documents PDF, de conformitat amb el que preveu l’article 35 de la Normativa de doctorat de Universitat de Barcelona.

 • Documents a adjuntar a la instància genèrica:
   
 1. Sol·licitud de dipòsit de la tesi pel procediment excepcional
 2. Informe dels/les directors/es i   tutor/a de la tesi
 3. Document d’activitats del/la doctorand/a  
 4. Currículum Vitae en format digital en PDF
 5. La fitxa TDX, emplenada amb les dades sobre la tesi necessàries per a la publicació posterior en el repositori institucional de la Universitat de Barcelona i el repositori de tesis TDX així com la fitxa TESEO , emplenada amb les dades necessàries per a la base de dades TESEO segons el model normalitzat.
 6. Els documents complementaris que s’estableixin corresponents a tesis presentades com a  compendi de publicacions, tesis redactades en llengües diferents de les especificades en el programa, menció de doctor internacional i cotutela.
 7. Una declaració signada pel/la doctorand/a de que la tesi és original, s’han complert els codis ètics i de bones pràctiques i que la tesi no conté plagi, manifestant que coneix i consent que la seva tesi serà sotmesa a procediment per comprovar la seva originalitat.
 8. Una declaració signada per la directora o pel director de la tesi doctoral de que s’han complert els codis ètics i de bones pràctiques i de que no té coneixement de que s’hagi produït cap plagi.
 9. Informe de seguiment anual favorable corresponent al curs actual.

 

L’exemplar digital de la tesi s’haurà d’enviar en format PDF a la Secretaria de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut del Campus Bellvitge (doctorat.campusbellvitge@ub.edu). S’haurà d’adjuntar escanejada o fotografiada, a més, la primera pàgina de la tesi signada pel/ la doctorand/a.

 

Comparteix-ho:

Novetats del doctorat