Adquisició de béns mobles del patrimoni cultural mitjançant donació (A34-02)

 • Procediment
 • Àmbit institucional

Descripció:

Introducció

L’objectiu d’aquest procediment és proporcionar pautes i ordenar la tramitació per a l’adquisició de béns mobles del patrimoni cultural mitjançant donació per tercers a la Universitat de Barcelona (UB).

S’exclou d’aquest procediment el patrimoni cultural material moble documental i bibliogràfic de la UB que defineixen i gestionen l’Arxiu Històric i el Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI).

Mitjançant la donació, la UB rep un objecte per transmissió gratuïta per voluntat del seu titular, que pot ser qualsevol persona física o jurídica (en endavant, donant). La UB ha d’acceptar de manera expressa aquesta donació, que està subjecta a la seva viabilitat, és a dir, a les característiques específiques del bé, al seu estat de conservació i a les circumstàncies que concorren en cada cas, que inicialment valora el responsable de la col·lecció, facultat, unitat, servei o dependència.

Si la donació implica condicions específiques o obligacions indicades pel donant, és necessari signar un acord mitjançant el qual s’adquireix la propietat del bé donat. En qualsevol cas, el receptor ha d’acceptar aquestes condicions, amb la valoració corresponent de Patrimoni i del vicerector o vicerectora competent en matèria de patrimoni.

Les donacions estan regulades als articles 531-7 i següents de la Llei 5/2006, de 10 de maig, del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals.

 

Aquest procediment de donació té per objecte els béns mobles esmentats a l’article 1 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català i definits a l’article 18.2 (a excepció dels de la lletra h, que ja disposen de tractament específic dels seus responsables), que són els següents:
 

a) Les col·leccions i els exemplars singulars de zoologia, botànica, mineralogia i anatomia i els objectes d’interès paleontològic.

b) Els béns que constitueixen punts de referència importants de la història.

c) El producte de les intervencions arqueològiques.

d) Els béns d’interès artístic.

e) El mobiliari, els instruments musicals, les inscripcions, les monedes i els segells gravats de més de cent anys d’antiguitat.

f) El patrimoni etnològic moble.

g) El patrimoni científic, tècnic i industrial moble.

h) El patrimoni documental i el patrimoni bibliogràfic.

 

 

Unitat de referència

 

Patrimoni

 

 

Descripció

 

1. Consulta sobre la possibilitat de fer la donació

El titular d’un bé moble del patrimoni cultural (en endavant, donant) que vol donar aquest bé a la Universitat de Barcelona contacta amb el responsable de la col·lecció de la qual formarà part el bé per exposar-li la voluntat de fer la donació i consultar-li’n la viabilitat.

En cas que el donant no sàpiga a quina col·lecció es pot integrar el bé, s’ha d’adreçar a Patrimoni, qui li facilitarà la informació.

 

2. Valoració de la viabilitat de la donació

El responsable de la col·lecció o el receptor del bé, segons correspongui, atén la petició del donant i valora si la donació és viable o no.

 • Si la donació no és viable, ho comunica al donant i finalitza la tramitació.
   
 • Si la donació és viable, ho comunica al donant i li facilita la proposta de donació.
 

3. Proposta de la donació

El donant del bé emplena i signa la proposta de donació, en la qual ha d’indicar:

 • Nom i cognoms o denominació, segons correspongui
 • NIF, NIE o CIF, segons correspongui
 • Domicili
 • Nom, cognoms i DNI del representant, si escau (la representació s’ha d’acreditar documentalment)
 • Descripció detallada de l’objecte que es dona indicant-ne, si correspon, l’autoria (si els objectes són diversos o és una col·lecció, és millor que la descripció es detalli en un document annex)
 • Valor de l’objecte o objectes
 • Observacions (cal indicar les condicions específiques del bé o béns, si escau)

 
Així mateix, respecte del bé que vol donar:

 • Ha d’indicar a quina col·lecció, facultat, unitat, servei o dependència va destinat.
 • Ha de marcar, si correspon, que té la titularitat dels seus drets d’explotació i que els cedeix gratuïtament i en exclusiva a la Universitat de Barcelona.
 • Ha d’acreditar-ne la propietat mitjançant factura, manifestació d’acceptació d’herència, declaració, etc., que ha d’adjuntar a la proposta de donació.
   

El donant pot adjuntar a la proposta de donació qualsevol altra documentació addicional que consideri necessària.

 

4. Presentació i registre de la proposta de donació

El donant presenta la proposta de donació i la documentació adjunta corresponent a l’Oficina d’Assistència en Matèria de Registre (OAMR) o als punts d’assistència auxiliars en matèria de registre, o per qualsevol dels mitjans permesos per la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

L’OAMR o el punt d’assistència auxiliar en matèria de registre registra d’entrada la documentació presentada pel donant i, seguidament, la tramet a Patrimoni.
 

 

5. Recepció de la proposta de donació

Patrimoni rep la proposta de donació amb la documentació adjunta corresponent, i obre l’expedient corresponent.

A continuació tramet la proposta de donació per correu electrònic, amb la documentació adjunta corresponent, al responsable de la col·lecció o al receptor del bé, segons s’indiqui en la proposta de donació, perquè en valori l’acceptació.

 

6. Valoració del responsable de la col·lecció o el receptor, i signatura

El responsable de la col·lecció o el receptor del bé, segons correspongui:

1. Rep la proposta de donació, amb la documentació adjunta corresponent, i la valora a partir dels criteris que s’especifiquen en el document La Universitat de Barcelona i el seu patrimoni cultural.

2. Emet i signa linforme en relació amb la proposta de donació, que pot ser favorable o desfavorable.

3. Tramet l’informe en relació amb la proposta de donació signat i la proposta de donació, amb la documentació adjunta corresponent, al degà o degana o a l’òrgan superior, segons correspongui.

 

El degà o degana o l’òrgan superior, segons correspongui, valora i signa l’informe i retorna tota la documentació al responsable de la col·lecció o al receptor del bé, segons correspongui. La valoració pot ser favorable o desfavorable.

 

7. Tramesa de la documentació  a Patrimoni

El responsable de la col·lecció o el receptor del bé, segons correspongui, tramet a Patrimoni l’informe en relació amb la proposta de donació signat i la proposta de donació, amb la documentació adjunta corresponent.

 

8. Valoració de Patrimoni i signatura

Patrimoni rep l’informe en relació amb la proposta de donació signat i la proposta de donació amb la documentació adjunta corresponent, i a partir dels criteris que s’especifiquen en el document La Universitat de Barcelona i el seu patrimoni cultural valora, emet i signa l’informe en relació amb l’acceptació de la donació, que pot ser favorable o desfavorable.

Patrimoni tramet al gerent o gerenta l’informe en relació amb l’acceptació de la donació perquè el consideri i el signi, juntament amb la documentació següent:

 • Proposta de donació, amb la documentació adjunta corresponent
 • Informe en relació amb la proposta de donació signat

 

El gerent o gerenta signa l’informe i el retorna, juntament amb la resta de documentació, a Patrimoni.
 

En el cas que l’informe sigui desfavorable, s’emet una resolució (vegeu el punt 13).
 

En el cas que l’informe sigui favorable:

 • Si la donació implica condicions específiques o obligacions indicades pel donant, s’han d’esmentar en l’informe i és necessari signar un acord per a la donació del bé (vegeu el punt 9).
   
 • Si la donació no implica condicions específiques o obligacions indicades pel donant, no és necessari fer un acord i s’emet una resolució (vegeu el punt 13).

 

9. Preparació i signatura de l'acord de donació per part del donant, si escau

Si l’informe en relació amb l’acceptació de la donació del bé és favorable i la donació implica condicions específiques o obligacions indicades pel donant, és necessari signar un acord per a la donació del bé.

Patrimoni prepara la proposta d’acord per a la donació i la tramet, per correu electrònic, al responsable de la col·lecció o al receptor del bé, segons correspongui, per consensuar-la.

Posteriorment, Patrimoni tramet al donant la proposta d’acord per duplicat perquè en consideri les clàusules. Si tot és correcte i no s’hi han de fer esmenes, el donant signa l’acord per duplicat i el retorna a Patrimoni.

 

10. Tramesa i signatura de l'acord per part del vicerector o vicerectora

Patrimoni rep, per duplicat, l’acord per a la donació signat pel donant i el tramet al vicerector o vicerectora competent en matèria de patrimoni perquè el consideri i el signi, juntament amb la documentació següent:

 • Proposta de donació signada, amb la documentació adjunta corresponent
 • Informe en relació amb la proposta de donació signat
 • Informe en relació amb l’acceptació de la donació signat

 

El vicerector o vicerectora signa l’acord per duplicat i el retorna a Patrimoni, juntament amb la resta de documentació.

 

11. Tramesa de l'acord al donant

Patrimoni rep l’acord per a la donació signat pel vicerector o vicerectora, per duplicat, i en tramet un original al donant.

 

12. Comunicació de l'acord

Patrimoni comunica que s’ha signat un acord per a la donació del bé, perquè en tinguin coneixement:

 • al degà o degana o òrgan superior, segons correspongui, i
 • al  responsable de la col·lecció o el receptor del bé, segons correspongui.


Seguidament continua la tramitació (vegeu el punt 16).

 

13. Resolució del vicerector o vicerectora, si escau

Si l’informe en relació amb l’acceptació de la donació del bé és desfavorable o és favorable però la donació no implica condicions específiques o obligacions indicades pel donant, Patrimoni proposa la resolució sobre l’acceptació de la donació i la fa arribar al vicerector o vicerectora competent en matèria de patrimoni, perquè el consideri i la signi, juntament amb la documentació següent:

 • Proposta de donació signada, amb la documentació adjunta corresponent
 • Informe en relació amb la proposta de donació signat
 • Informe en relació amb l’acceptació de la donació signat

El vicerector o vicerectora signa, per delegació del rector o rectora, la resolució sobre l’acceptació de la donació, que pot ser favorable o desfavorable, i retorna tota la documentació a Patrimoni.

 

14. Comunicació de la resolució

Patrimoni comunica la resolució sobre l’acceptació de la donació favorable o desfavorable, perquè en tinguin coneixement:

 • al degà o degana o òrgan superior, segons correspongui, i
 • al  responsable de la col·lecció o el receptor del bé, segons correspongui.

 

15. Notificació de la resolució

Patrimoni notifica al donant la resolució sobre l’acceptació de la donació del bé:

 • Si la resolució és desfavorable, finalitza la tramitació.
 • Si la resolució és favorable, continua la tramitació (vegeu el punt 16).

 

16. Acords per al lliurament i la recepció del bé

Una vegada tramitat l’acord de donació o signada la resolució favorable de la donació, el donant i el responsable de la col·lecció o el receptor del bé, segons correspongui, acorden la data, l’hora i el lloc per fer el lliurament del bé.

 

17. Lliurament i la recepció del bé

El responsable de la col·lecció o el receptor del bé, segons correspongui, rep el bé en la data, l’hora i el lloc acordats. A continuació emplena i signa, per duplicat i a un sol efecte, l’acta de lliurament i recepció.

El donant també signa l’acta de lliurament i recepció per duplicat.

Si els béns es reben en diverses entregues, l’acta de lliurament i recepció se signa per duplicat en cada una de les entregues.

 

18. Tramesa de l'acta de lliurament i recepció del bé

Un cop emplenada i signada l’acta de lliurament i recepció, el responsable de la col·lecció o el receptor del bé, segons correspongui, n’envia un original a Patrimoni.

 

19. Integració del bé a la col·lecció, si escau

En el cas que el bé donat passi a formar part d’una col·lecció, el responsable de la col·lecció l’hi integra.

 

20. Inventari del bé

Quan Patrimoni rep l’acta de lliurament i recepció, dona d’alta el bé o conjunt de béns a l’inventari general de la UB (en el cas que calgui inventariar-lo) i envia l’etiqueta d’inventari al responsable de la col·lecció o al receptor del bé, segons correspongui, qui l’enganxa al bé inventariat.

 

21. Recepció de lacta de lliurament i recepció del bé, i incorporació de la documentació a lexpedient

Patrimoni incorpora la documentació següent a l’expedient i el tanca:

 • Proposta de donació signada, amb la documentació adjunta corresponent
 • Informe en relació amb la proposta de donació signat
 • Informe en relació amb l’acceptació de la donació signat
 • Acord per a la donació signat, si escau
 • Resolució sobre l’acceptació de la donació signada, si escau
 • Acta de lliurament i recepció signada

 

22. Seguiment

Un cop a l’any, el responsable de la col·lecció envia al vicerector o vicerectora competent en matèria de patrimoni una relació amb l’estat dels béns o conjunt de béns que integren cada col·lecció, en què informa de les baixes i altes que han tingut lloc al llarg de l’any i en què inclou les donacions que s’hi han integrat.

Posteriorment el vicerector o vicerectora competent en matèria de patrimoni envia la relació a Patrimoni, que si escau actualitza l’inventari general de la UB.

 

Documentació associada

 

 

Normativa

 

 

 

 Navegació ràpida
Data de creació: 16/11/2021
Versió: 02 (07-09-2022)