Accions especials de recerca

Programa d'ajuts per a accions especials de recerca

La Facultat de Psicologia, en el marc de la signatura d'un contracte programa de recerca amb el Vicerectorat de Recerca de la Universitat de Barcelona, amb la finalitat de fomentar la producció científica del PDI/PI, les col·laboracions internacionals, la participació en xarxes científiques internacionals o altres iniciatives de millora del potencial investigador, preveu el finançament de determinades activitats de manera que investigadors o grups de recerca reconeguts en convocatòries competitives puguin atendre compromisos científics ben fonamentats durant períodes en els quals es necessiti recolzament institucional.

La Comissió de Recerca i Política Científica (CRPC), de la facultat de Psicologia, valorarà les sol·licituds que es comprometin a assolir uns objectius específics i que siguin rellevants per a la trajectòria investigadora del sol·licitant o del grup de recerca al qual pertanyi. La comissió, una vegada avaluades les sol·licituds, farà la proposta d'atorgament en funció de la disponibilitat pressupostària.

 • El degà de la Facultat de Psicologia obrirà dues convocatòries anuals, en els mesos d'abril-maig i octubre-novembre, sempre que la disponibilitat pressupostària ho permeti.
 • S'estableix un fons màxim de 15.000 € per convocatòria, a càrrec de l'aplicació pressupostària 26230000288000 - AR0RM001.
 • Les modalitats susceptibles de rebre finançament són les següents:
 1. Estades per a doctorands en un centre de recerca estranger
 2. Organització de conferències o reunions científiques 
 • Els diners no exhaurits en una convocatòria podran sumar-se a la convocatòria següent. Per modalitats, l’import podrà variar en funció de la quantitat i la qualitat de les sol·licituds presentades i de la disponibilitat pressupostària.
 • Les convocatòries les resoldrà el degà de la Facultat, a proposta de la CRPC, en el termini màxim d'un mes des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. Aquesta resolució es publicarà en el tauler d'anuncis de l'Oficina de Recerca de Psicologia (Palau de les Heures, pl. Baixa).
 • Les sol·licituds s'hauran de presentar a l'Oficina de Recerca de Psicologia, en el termini de 15 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria i hauran d'anar acompanyades de la documentació justificativa corresponent.
 • Els sol·licitants han d’estar adscrits a la Facultat de Psicologia i només podran demanar un ajut per persona i convocatòria.
 • Amb caràcter general es prioritzaran les sol·licituds que justifiquin no disposar d’altres fonts de finançament i/o no hagin rebut ajut en convocatòries anteriors.

1.  Estades per a doctorands en un centre de recerca estranger (model de sol·licitud)

L’objectiu d’aquests ajuts és promoure l’obtenció de la menció internacional al títol de doctor facilitant l’estada en centres de recerca estrangers. L'import de cada ajut serà de 1.000 euros per mes d’estada amb un màxim de 3.000 euros per sol·licitud. Només es consideraran estades inferiors a tres mesos quan es puguin justificar altres estades que complementin els tres mesos requerits per a la menció internacional al títol de doctor. La percepció d'aquest ajut és incompatible amb la concessió de qualsevol altre ajut per a la mateixa finalitat.

L’estada s’haurà de realitzar en el termini d’un any des de la resolució de la convocatòria i una vegada finalitzada caldrà lliurar a l’Oficina de Recerca de Psicologia:
- Una memòria de les activitats realitzades i els resultats obtinguts.
- Un justificant del centre d’acollida conforme s’ha realitzat l’estada.

Requisits
• Els sol·licitants han d'estar matriculats en un programa de doctorat.
• Els estudiants que gaudeixin d’una beca que inclogui programa específic de mobilitat (FPI, FPU, APIF etc.) no podran sol.licitar l'ajut.
• El director de la tesi ha d'estar adscrit a la Facultat de Psicologia i ha de fer constar el seu vist i plau a la sol·licitud així com un informe sobre la rellevància de l'estada per a la tesi doctoral.
• Les estades s’han de realitzar abans de la presentació de la tesi doctoral.

Documentació
• Imprès de sol·licitud, segons model normalitzat, degudament emplenat. La signatura d’aquest document compromet el sol·licitant i el director de tesi a complir amb els requisits per a l’obtenció de la menció internacional al títol de doctor, i, sol·licitar-la.
• Acceptació del centre de recerca d’acollida.
• Breu currículum del centre de recerca o responsable del centre d’acollida.
• Expedient acadèmic i breu currículum del sol·licitant on constin els elements relacionats amb l’activitat de recerca.

Criteris d'avaluació
• Justificació formal i documental dels objectius de l’estada de recerca implicats en la sol·licitud.
• Expedient acadèmic i mèrits de recerca dels sol·licitants.


2. Organització de conferències o reunions científiques (model de sol·licitud)
L’objectiu d’aquests ajuts és promoure l’organització d’activitats de divulgació científica donant prioritat a les que tinguin caràcter internacional o siguin d’interès per a diferents grups. L'import de cada ajut serà com a màxim de 1.000 €. Excepcionalment es podran considerar sol·licituds rellevants i ben fonamentades fins a un màxim de 2.000 €.

Requisits
• La sol·licitud ha d’estar avalada, com a mínim, per un grup de recerca reconegut (SGR) o projecte de recerca competitiu vigent.

Documentació
• Imprès de sol·licitud, segons model normalitzat, on es justifiqui la rellevància de l’activitat de divulgació (màxim 200 paraules), públic a qui va adreçat i quota d’inscripció si escau.
• Vist i plau dels responsables dels grups o projectes de recerca que avalen la sol·licitud.
• Historial científic del conferenciant o investigador convidat.

Criteris d'avaluació
• Justificació formal i documental dels objectius de l’activitat.
• Historial de recerca de l’investigador convidat

Els beneficiaris dels ajuts s'hauran de posar en contacte amb l'Oficina de Recerca de Psicologia, amb l’antelació suficient, per tal d'organitzar els tràmits oportuns.
La justificació econòmica de les activitats s’haurà de realitzar durant els sis mesos següents, com a màxim, des de la publicació de la convocatòria excepte en el cas d’estades en centres de recerca estrangers (modalitat 1) que serà d’un any. Transcorregut aquest termini els ajuts caducaran.

Per a la modalitat 1 el pagament es farà de la manera següent:

 • el 50% de l’import de l’ajut es pagarà, a petició de l’interessat, a partir de la data de concessió.
 • el 50% restant, un cop finalitzada l’estada i presentada la documentació requerida.

 

Per a qualsevol modalitat d’ajut s'haurà d'aportar la documentació original justificativa de la despesa realitzada per tal de fer el pagament.

Comparteix-ho: