Universitat de Barcelona

Grau en Enginyeria Química

Treball final de grau

En aquest apartat trobareu informació important si sou estudiants del grau de Enginyeria Química i heu de fer el Treball Fi de Grau (TFG) properament.

En primer lloc trobareu les normatives i documents que la facultat ha aprovat on teniu tota la informació que us cal saber sobre el Treball Final de Grau

El TFG del Grau en Enginyeria Química es realitza durant el darrer semestre del recorregut curricular, desenvolupant un projecte emprant diverses metodologies específiques: programari de càlcul, programari de disseny i/o estades en un laboratori de la Facultat o a una organització externa amb la què la Facultat disposa de conveni educatiu. Aquests projectes són prèviament validats per la comissió pels TFGs de l'ensenyament i són tutoritzats per un professor doctor del mateix ensenyament.

 

 

Pel correcte desenvolupament del TFG cal que tingueu en compte els següents punts

 

  1. El semestre anterior a matricular el TFG cal que ho sol·liciteu amb aquest imprès que lliurareu a secretaria degudament complimentat. La data límit s'anunciarà al Tauler d'anuncis del web durant el mes de juny/desembre.
  2. Els alumnes que vulgueu fer el TFG en una organització externa o com a alumnes Erasmus, cal que ho indiqueu en aquest imprès. Un cop formalitzat el projecte educatiu amb l'empresa o el full d'equivalència pels Erasmus, se us assignarà el vostre tutor de l'ensenyament.
  3. Pels projectes desenvolupats al centre, durant el mes de juliol/gener es farà pública a la mateixa secció l'oferta de projectes. Al mateix temps es publicarà l'imprès on podreu expressar les vostres preferències degudament ordenades.
  4. L'adjudicació dels projectes es fa segons el vostre número d'ordre (el mateix que de matrícula), però en aquest cas no es dóna preferència als estudiants que treballen.
  5. Un cop s'ha fet pública la llista amb els projectes adjudicats, cal que us poseu en contacte amb el vostre tutor de TFG.
  6. L'elaboració de la memòria i dels resums s'ha de fer emprant aquestes plantilles normalitzades.
  7. Les dates pel lliurament de les memòries a secretaria i per la defensa oral dels projectes es faran públiques en aquesta secció i al mateix al Campus Virtual de l'assignatura. Aquí també podreu trobar la composició dels diferents tribunals.
  8. L'assignació de tribunals per a la defensa oral es farà pública al Campus Virtual de l'assignatura una setmana abans de la primera data de defensa.

Qualsevol altre aspecte referent al TFG es comunica a través del Campus Virtual de l'assignatura.

Treballs Finals de Grau publicats

Comparteix-ho: