Universitat de Barcelona

Grau en Enginyeria Química

Pla d'acció tutorial

Pla d’Acció Tutorial de l’Ensenyament d’Enginyeria Química de la Universitat de Barcelona

Aprovat pel Consell d’Estudis d’Enginyeria Química el 12 de març de 2021

El Pla d'acció tutorial (PAT) és el conjunt d'accions que es promouen per tal d'informar, orientar i donar suport de forma personalitzada als estudiants de la titulació des de l'inici fins al final dels seus estudis. Distribueix les seves activitats en tres etapes:

Fase inicial

Fase de desenvolupament

Fase d'orientació professional

Els  canvis  que es  van  succeint l’entrada  en  l’Espai  Europeu  d’Educació  Superior  (EEES),  i  l’evolució dels  diferents procediments  derivats del  mateix  desplegament  de  l’estatut  de  la  Universitat  de Barcelona (UB), obliguen  a  l’adaptació  del  Pla  d’Acció  Tutorial  (PAT)  existent  en l’Ensenyament d’Enginyeria Química servir  per  a  millorar  l’orientació l’ensenyament.

Des del primer PAT de l’Ensenyament d’Enginyeria Química anat  produint  una  millora  en  l’adequació  dels ritmes  de  formació  de  les  diferents tipologies  d’estudiants,  especialment,  d’aquells  que  combinen els estudis  amb  altres activitats (laborals, esportives, altruistes, ...)

En  aquest a  revisió  del d’Enginyeria  Química  es recull personalitzades, que  tenen  com  a  objectiu l’estudiant, mentre  cursi  els optimitzar el temps i els recursos al llarg de la seva formació acadèmica i personal, però també facilitar, li la transició com en el de la seva sortida al món laboral.

A partir d’aquesta revisió del PAT, les accions concretes que es duen a terme en cada curs acadèmic, es recullen en un nou document, anomenat Pla d’Acció Tutorial anual (PATa) de l'Ensenyament d’Enginyeria Química.
 

L’objectiu  general  d’aquest  PAT  és  el  que  defineix la  mateixa  UB  als  seus estatuts: impulsar i estimular el ple desenvolupament personal, acadèmic i social dels estudiants com a part integrant de la seva formació com a professionals i/o investigadors.

Per tal d’assolir aquesta fita, i tenint presents les característiques de l’ensenyament, els objectius específics que persegueix aquest pla són:

 • Facilitar  el  procés  de  transició  i  d’adaptació  dels nous  estudiants  a l’ensenyament, proporcionant-los la informació i les estratègies necessàries per a superar-lo de la millor forma possible. Això és aplicable tant pels estudiants que provenen de l’ensenyament secundari com pels que provenen d’un altre ensenyament superior.
 • Assessorar  individualment  a  cada  estudiant per  tal  que  planifiqui  els  seus estudis  de  la  manera  més adequada,  tot  compatibilitzant, activitats que pugui exercir.
 • Assessorar  individualment  als  estudiants  per  tal  que  obtinguin  el  màxim rendiment acadèmic i personal.
 • Proporcionar als estudiants tota la informació necessària respecte a l’ensenyament, la Facultat i els serveis de què disposa la UB per tal d’ajudar-los en la seva estada a la universitat durant els seus estudis.
 • Informar als estudiants que acaben els estudis de les diferents possibilitats de continuïtat dels estudis (màster, doctorat) i de les sortides professionals. Aquesta activitat s’efectua en col·laboració amb el Servei d’Atenció a l’Estudiant (SAE).

L’estructura del PAT d’Enginyeria Química està basada en les següents figures:
 

Coordinador del PAT
Les funcions de la coordinació del PAT són:

 

 • Gestionar el PAT de l’ensenyament.
 • Proposar el nomenament de nous tutors.
 • Assignar un tutor a cada estudiant quan formalitza la primera matrícula i vetllar per a què el nombre d’estudiants assignats a un tutor no es desviï significativament del valor previst.
 • Proporcionar als tutors els recursos per a què desenvolupin les seves funcions.
 • Avaluar el PAT a partir de la informació proporcionada pels tutors i els estudiants, i proposar-ne millores.
 • Elaborar i presentar un informe d’avaluació anual al Consell d’Estudis de l’Ensenyament d’Enginyeria Química. L’informe tindrà en compte les activitats de captació, acollida i seguiment en els termes expressats en el Procediment Específic de Qualitat de la Facultat de Química PEQ 5745 050 v04.
 • Proposar el Pla d’Acció Tutorial anual (PATa) del següent curs acadèmic al Consell d’Estudis d’Enginyeria Química per a la seva revisió i posterior aprovació.
 • Fer d’enllaç entre el PAT i les altres instàncies de l’ensenyament, de la Facultat i de la UB.
 • Col·laborar amb el Servei d’Atenció a l’Estudiant (SAE).

 

Tutor d’ensenyament

És el professorat que tutoritza un estudiant des del inici dels seus estudis fins que els acaba. El tutor ha de ser un professor de l’ensenyament amb coneixement del pla d’estudis vigent, motivat pels aspectes pedagògics i amb possibilitat de dedicar el temps necessari a la relació personal amb els estudiants que tutoritza. Les seves funcions són:

 

 • Ajudar a l’estudiant en la seva formació acadèmica, proporcionant-li la informació i els recursos que el puguin ajudar a incrementar el seu rendiment acadèmic.
 • Orientar-lo durant el seu pas per la universitat i aconsellar-lo a l’hora d’establir el seu itinerari curricular.
 • Informar-lo dels recursos que la Facultat o la UB posen al seu abast per tal d’ajudar-lo durant la seva etapa acadèmica o en la seva inserció laboral.
 • Derivar l’estudiant, quan ho consideri convenient, al SAE o a altres serveis de suport de la UB.
 • Col·laborar amb les figures de tutor d'inclusió i la de coordinació del PAT en la detecció d'estudiants que puguin tenir unes necessitats especials pe motius de salut, familiars o socials i no hagin estat diagnosticats per cap organisme oficial.

 

Tutor de mobilitat

És el professor encarregat d’aconsellar els estudiants que cursen part dels seus estudis a través d’un programa de mobilitat, ja sigui Erasmus o altres programes amb universitats no europees. Atès que tots els ensenyaments de la Facultat de Química tenen les mateixes necessitats de tutoria de mobilitat, aquest tutor no depèn de l’ensenyament, sinó que és delegat del degà.

Per una banda, els estudiants de la facultat que marxen a altres universitats requereixen unes atencions especials, tan abans de la seva marxa com durant la pròpia estada fora. El tutor de mobilitat ha de conèixer les característiques de les diferents universitats d’acollida i dels seus plans d’estudi, per a poder aconsellar respecte les assignatures potencials a cursar i establir la taula d’equivalències corresponent d’acord amb el Cap d’Estudis.
Per una altra banda, els estudiants estrangers que arriben al nostre centre també necessiten un professor que els orienti, particularment, els primers dies de la seva estada. Aquesta tasca també la dur a terme el tutor de mobilitat, que, alhora, valorarà l’adequació de la taula d’equivalències que porta l’estudiant i l’ha de dirigir a la persona de secretaria que s’encarregarà dels tràmits acadèmics.
Aquests tutors treballen en coordinació amb el Cap d’Estudis i la seva acció és complementària a la del tutor d’ensenyament.

 

Tutor de conveni

És el professor encarregat de tutoritzar l’estudiant d’un grau de la Facultat de Química que fa una estada de pràctiques en empresa a través d’un conveni de cooperació educativa. Els tutors de conveni depenen directament del Vicedeganat de la Facultat de Química i han de conèixer les empreses amb les que la facultat té convenis i els plans docents de les assignatures per les quals l’estudiant fa l’estada. Els tutors de conveni han d’informar a l’estudiant sobre les diferents possibilitats existents, es posen en contacte amb l’empresa i vetllen perquè l’estada es desenvolupi de forma satisfactòria per ambdues parts. En acabar l’estada, els tutors de conveni recullen l’informe elaborat per l’estudiant, el valoren i n’informen al Cap d’Estudis per tal de fer el reconeixement de crèdits, si s’escau.

 

Tutor d'inclusió

És el professor encarregat de tutoritzar l’estudiant d’un grau de la Facultat de Química que fa una estada de pràctiques en empresa a través d’un conveni de cooperació educativa. Tutor d’inclusió

Amb el nomenament del Degà de la Facultat, d’entre el professorat de la Facultat, aquesta figura transversal als ensenyaments es fa càrrec de les accions d’acompanyament de l’alumnat amb necessitats d’aprenentatge i avaluació especials, des de l’inici dels seus estudis fins a la seva participació en les accions d’ocupabilitat de la Facultat en la fase terminal del Grau. La tutoria d’inclusió és una acció complementària a la tutoria acadèmica i les seves funcions es poden resumir en:

a.    Donar suport a caps d’estudis, coordinadors de PAT, tutors, coordinador d’ocupabilitat i al professorat en general en els casos d’estudiants NERE (Necessitats Especials de Reforç Educatiu).

b.    Informar a l’alumnat dels recursos que el Programa d’inclusió de la Facultat i la UB posen al seu abast per tal d’ajudar-lo durant la seva etapa acadèmica o en la seva inserció laboral.

c.    Acompanyar l’alumne en la seva formació acadèmica, adaptant els recursos d’aprenentatge i avaluació a la seva situació concreta, consensuant-los  amb els professors implicats.

d.    Detectar, amb la col·laboració de tutors i professorat en general, l'estudiant que pugui tenir unes necessitats especials per motius de salut, familiars o socials i que no hagi estat diagnosticat per cap organisme oficial, per tal de decidir si cal derivar l'estudiant al SAE o a altres serveis de suport de la UB, o prendre altre tipus de mesures.

e.    Tutoritzar l’estudiant d’un grau de la Facultat de Química que fa una estada de pràctiques en empresa a través d’un conveni de cooperació educativa. Els tutors de conveni depenen directament del Vicedeganat de la Facultat de Química i han de conèixer les empreses amb les que la facultat té convenis i els plans docents de les assignatures per les quals l’estudiant fa l’estada. Els tutors de conveni han d’informar a l’estudiant sobre les diferents possibilitats existents, es posen en contacte amb l’empresa i vetllen perquè l’estada es desenvolupi de forma satisfactòria per ambdues parts. En acabar l’estada, els tutors de conveni recullen l’informe elaborat per l’estudiant, el valoren i n’informen al Cap d’Estudis per tal de fer el reconeixement de crèdits, si s’escau.

Els tutors són nomenats pel Consell d’Estudis de l’Ensenyament d’Enginyeria Química a proposta del Coordinador del PAT.
Els nomenaments es comuniquen als interessats i a les autoritats acadèmiques pertinents.
 
Un tutor cessa en les seves funcions:

 • a petició pròpia, mitjançant un escrit dirigit al Coordinador del PAT.
 • per decisió del Consell d’Estudis per causa justificada. La proposta de cessament pot venir del Coordinador del PAT o d’un 50% dels membres del Consell. El cessament es comunicarà a l’interessat amb un escrit raonat i es notificarà a les autoritats pertinents.

Eventualment, es pot produir un canvi de tutor en cas que l’estudiant o el propi tutor així ho demanin. En aquest cas, el Coordinador del PAT farà la corresponent reassignació i n’informarà al Consell d’Estudis.

Les accions tutorials es classifiquen en tres grups: d’inici d’estudis, de seguiment dels estudis i de final d’estudis.
 
Encara que cada tutor pot programar les activitats que consideri convenients, n’hi ha que són obligades i característiques d’aquest PAT. Es detallen a continuació.

 

Accions d’inici d’estudis

 • Jornada d’acollida. Es tracta d’una jornada d’informació general, que té lloc al juliol, per a donar a conèixer, als estudiants de nou ingrés, aspectes bàsics de l’ensenyament, la facultat i el procés de matriculació. El Cap d’Estudis i el Cap de Secretaria informen als estudiants sobre el funcionament dels estudis, els recursos que la Facultat posa al seu abast (Biblioteca, Sala d’estudi, Secretaria, Punt d’informació, Aules, Departaments, etc.).
 • Assignació del tutor d’ensenyament. Tan bon punt l’estudiant formalitzi la matrícula, el Coordinador del PAT li assignarà un tutor d’ensenyament. 
 • Presentació del PAT. Es tracta d’una sessió, dirigida pel Cap d’Estudis i el Coordinador del PAT, orientada als estudiants de recent incorporació a l’ensenyament, en la que se’ls hi dona unes nocions bàsiques sobre el funcionament d’aquest PAT.
 • Presentació tutors - estudiants. Després de la jornada d’acollida, els estudiants ja saben quin professor serà el seu tutor. A partir d’aquest moment, es poden posar en contacte amb ell per a tenir un primer contacte. El tutor però, pot decidir que aquest primer contacte sigui grupal en lloc d’individual. En qualsevol cas, el tutor recollirà la informació que consideri rellevant dels seus nous estudiants (situació personal, nota d’accés, motivació, tipus de dedicació, ...) i els proporciona la informació d’aplicació més immediata. En particular, cal que el tutor informi de l’elevada dedicació que requereixen els estudis que han iniciat i que els expliqui els aspectes de la Normativa de Permanència que els poden afectar. A partir d’aquest moment, l’estudiant es pot posar en contacte amb el seu tutor sempre que ho vulgui, preferiblement, havent acordat dia i hora.

 
Accions de seguiment d’estudis

 • Tutoria de mig semestre. Després de la setmana d’avaluacions intermèdies (novembre i abril, aproximadament) els tutors convocaran als estudiants tutoritzats per a fer un seguiment dels seus resultats acadèmics i resoldre els dubtes que puguin aparèixer en l’estudiant.
 • Tutoria de prematrícula. Després de la qualificació final de les assignatures, cada tutor convocarà als seus estudiants tutoritzats a una reunió individualitzada en la que tutor i tutoritzat valoraran els resultats obtinguts i les diferents possibilitat de matrícula pel següent semestre. En aquesta reunió, formalitzaran un document de pre-matrícula sense el qual l’estudiant no es podrà matricular el següent semestre.

 
Accions de final d’estudis

 • Fira d’empreses. Aquesta activitat permet posar en contacte els estudiants que acaben els seus estudis amb empreses de molts àmbits diferents. La jornada, organitzada pel Servei d’Atenció a l’Estudiant (SAE), els deganats del Centre de Química i Física, i altres deganats propers, es complementa amb diferents ponències d’orientació professional i de recerca de feina.
 • Tutoria de Final d’Estudis. A petició de l’estudiant, el tutor d’ensenyament l’informarà sobre la possibilitat de continuar els seus estudis en un màster, les sessions informatives que ja hagin estat programades (màsters, beques, fira d’empreses, ...) o les activitats organitzades pel SAE.

 

La formació dels tutors d’ensenyament es fa essencialment a partir dels cursos específics organitzats per l’ICE. L’Espai del Tutor, al Campus Virtual, també conté eines molt útils pels tutors.
 
Pel que fa al tutor de mobilitat i el de conveni, la seva formació es fa essencialment a través de reunions amb altres tutors experimentats i amb el Coordinador general del PAT.

El seguiment de l’acció tutorial correspon al Coordinador del PAT. Cada final de curs, el Coordinador del PAT recollirà la informació necessària sobre les diferents accions realitzades, les dades de participació i les opinions de tutors i estudiants (percentatge d’assistència a les tutories, actitud dels estudiants durant les reunions, dedicació dels tutors, utilitat de la informació rebuda, ...). Amb aquesta informació, el Coordinador del PAT elaborarà un informe d’avaluació anual amb els punts forts i febles i les propostes de millora que consideri adients. Aquest informe s’haurà de presentar al Consell d’Estudis què aprovarà les accions tutorials a desenvolupar el proper curs.

Comparteix-ho: