Universitat de Barcelona

Grau en Enginyeria de Materials

Treball final de grau

Pel correcte desenvolupament del TFG cal que tingueu en compte els següents punts

 1. Es possible realitzar el TFG en una organització externa o com a alumnes Erasmus. Un cop formalitzat el projecte educatiu amb l'empresa o el full d'equivalència pels Erasmus, se us assignarà el vostre tutor de l'ensenyament.
   
 2. Pels projectes desenvolupats al centre, durant el mes de setembre/febrer es farà pública a la mateixa secció l'oferta de projectes. Al mateix temps es publicarà l'imprès/enquesta en el Campus Virtual de l'assignatura on podreu expressar les vostres preferències degudament ordenades.
   
 3. L'adjudicació dels projectes es fa segons el vostre número d'ordre (el mateix que de matrícula), però en aquest cas no es dóna preferència als estudiants que treballen.
   
 4. Un cop s'ha fet pública la llista amb els projectes adjudicats, cal que us poseu en contacte amb el vostre tutor de TFG.
   
 5. L'elaboració de la memòria i dels resums s'ha de fer emprant aquestes plantilles normalitzades.
   
 6. Les dates pel lliurament de les memòries a secretaria i per la defensa oral dels projectes es faran públiques en aquesta secció i al mateix temps al Campus Virtual de l'assignatura, així com la composició dels diferents tribunals.
   
 7. L'assignació de tribunals per a la defensa oral es farà pública al Campus Virtual de l'assignatura una setmana abans de la primera defensa.
 8. Qualsevol altre aspecte referent al TFG es comunica a través del Campus Virtual de l'assignatura.

Qualsevol altre aspecte referent al TFG es comunica a través del Campus Virtual de l'assignatura.

Treballs Finals de Grau publicats

Comparteix-ho: