Qualitat

Cicle de Deming

El portal web específic de la Qualitat de la Facultat de Química engloba tots els continguts relacionats amb la Gestió de la Qualitat a la Facultat i el seu Sistema d’Assegurament Intern de la Qualitat (SAIQU-Química).

La Facultat de Química va obtenir el mes de març de 2021 la certificació de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) per al SAIQU implantat al centre. Posteriorment, des del 26 de maig de 2021 la Facultat de Química té l’acreditació institucional d’AQU Catalunya, ratificada després per la Comisión de Verificación y Acreditación de Planes de Estudios del Consejo de Universidades en data 22 de juny de 2021.