Certificació de la Implantació del SAIQU

Assoliment de la Certificació del SAIQU de la Facultat de Química

Un cop avaluades les evidències aportades a través de la documentació del SAIQU i de les audiències realitzades amb el Comitè d’Avaluació Externa (CAE) la Facultat de Química ha obtingut el mes de març de 2021 la certificació de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) per al sistema implantat al centre:

 

Imagen que contiene firmar, señal, dibujo, paradaDescripción generada automáticamente

L’AQU certifica així que el SAIQU es troba desplegat a la facultat i que és adequat per assegurar la qualitat dels ensenyaments de grau i màster universitari que s’hi imparteixen. De les diferents dimensions que s’han analitzat en el procés d’avaluació destaquen la de la qualitat del programa formatiu i la de l’ensenyament aprenentatge i suport als estudiants, on s’ha obtingut la màxima valoració possible. Així mateix, les altres quatre dimensions avaluades també han estat assolides.

Amb aquesta certificació, la Facultat de Química demostra que segueix una cultura de millora contínua i que, a partir d’aquest assoliment, podrà accedir a l’acreditació institucional. Això permetria acreditar automàticament totes les titulacions oficials que s’imparteixen, sense haver de seguir un procés d’acreditació individual per a cada titulació com s’havia fet fins ara.

Procés de Certificació del SAIQU

Després de la fase d’avaluació del SAIQU Transversal de la UB  (sistema de qualitat que engloba aquells processos comuns a la universitat i que són gestionats per diferents unitats i òrgans transversals segons el cas) i d’haver rebut la visita prèvia telemàtica d’una part del Comitè d’Avaluació Externa (CAE) el mes de setembre de 2020, el procés per a la Certificació de la Implantació del Sistema d’Assegurament Intern de la Qualitat (SAIQU) de la Facultat de Química, sistema que té com a màxim objectiu el seguiment i la millora contínua dels ensenyaments de Grau i Màster impartits a la nostra Facultat, va encarar la seva etapa final, que és la visita de certificació del CAE, que va tenir lloc els dies 10, 11 i 12 de novembre de 2020 de forma telemàtica. 

Aquesta visita va constar d’audiències amb els responsables del processos específics de qualitat del SAIQU i amb representants de diferents col·lectius de la Facultat:

  • Responsables de les seccions departamentals.
  • Representants del PDI.
  • Representants dels estudiants.

En aquest document podeu veureu el programa de les audiències i el llistat dels assistents a les mateixes. La visita del CAE es va completar finalment amb una audiència oberta per tal que qualsevol persona membre de la Facultat pogués compartir i fer arribar els seus comentaris al CAE.

Emergències i pla de seguretat