Marc VSMA

El marc VSMA (verificació, seguiment, modificació i acreditació de les titulacions) estableix quatre processos interrelacionats per a l’avaluació, gestió i millora continuada de les titulacions (vegeu PEQ 020). De forma molt sintètica, el marc VSMA s’inicia amb la Verificació, que és l’avaluació prèvia a la posada en funcionament d’una titulació. Un cop verificada, els responsables de la titulació en fan el Seguiment de manera periòdica, que constitueix en compilar aquelles evidències de tot el que es va fent i es reflexiona sobre el funcionament de la titulació i el centre. D’aquest seguiment, s’introduiran si cal Modificacions, que podran ser no substancials o substancials. Les no substancials representen canvis menors que milloren el títol, mentre que les modificacions substancials incideixen en la definició administrativa del títol o en les seves característiques acadèmiques essencials, de manera que podrien comportar tornar a iniciar un procés de verificació del títol.  Per últim, es duu a terme l’Acreditació, acompanyada de la seva corresponent visita per part d’una comissió externa i dissenyada per garantir la qualitat dels programes formatius oberts i facilitar els processos interns de millora.

Els processos dins del marc VSMA venen regulats/descrits per guies específiques elaborades per AQU Catalunya a partir de la normativa vigent. Paral·lelament l’APQUB ha adaptat algunes d’aquestes guies als processos interns propis de la UB.

Informes de seguiment de centre i autoinformes d’acreditació tranversals

El marc VSMA als graus de la Facultat de Química

En aquestes pestanyes desplegables es pot trobar informació relativa al marc VSMA als graus de la Facultat de Química

El marc VSMA als màsters universitaris de la Facultat de Química

En aquestes pestanyes desplegables es pot trobar informació relativa al marc VSMA als màsters de la Facultat de Química
Comparteix-ho: