Pla Director

El Pla director de la Facultat de Química, dissenyat per l’equip deganal de la Facultat de Química, resumeix les principals línies d’actuació estratègiques de la Facultat i complementa la Política i els Objectius de Qualitat de la Facultat de Química i els compromisos que s’hi inclouen.

Les línies d'actuació abasten àrees de gestió transversals (principalment, qualitat i informació pública) i específiques (acadèmica; recerca i transferència; infraestructures i seguretat), per tal de donar resposta a les necessitats dels principals grups d’interès de la Facultat (PDI, PAS i estudiants). La primera versió d'aquest document va ser aprovada en sessió de la Junta de Facultat el passat 24 de juliol de 2019.

Les accions del Pla Director associades directament amb la millora dels ensenyaments es relacionen amb els processos del SAIQU en el següent document.