Acreditació institucional

Introducció

Assoliment de l’acreditació institucional de la Facultat de Química

Des del 26 de maig de 2021 la Facultat de Química té l’acreditació institucional de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), ratificada posteriorment per la Comisión de Verificación y Acreditación de Planes de Estudios del Consejo de Universidades en data 22 de juny. Aquest reconeixement, publicat al Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) té una validesa de sis anys renovable, segons allò recollit al RD 640/2021 del 27 de juliol, de Creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios, y acreditación institucional de centros universitarios.

 

L’acreditació institucional suposa que tots els títols de graus i de màsters universitaris oficials que s’imparteixen a la Facultat queden automàticament acreditats per sis anys més. Aquest reconeixement és posterior a l’obtenció de la Certificació de la implantació del Sistema d’Assegurament Intern de la Qualitat (SAIQU), concedida també per AQU el passat març de 2021.

Consulta els documents que certifiquen aquesta acreditació: l’informe d’avaluació i la resolució final.

En línia amb el “Protocolo para el procedimiento de evaluación de la renovación de la acreditación institucional de centros universitarios” inclòs a la resolució del 3 de març de 2022 de la Secretaría General de Universidades, una de les evidències clau en el context del seguiment de l’acreditació institucional en el camí vers la reacreditació institucional són els informes de gestió. La reacreditació tindrà lloc sis anys després d’aconseguida l’acreditació inicial, segons allò indicat al RD 640/2021 de 27 de juliol, de “creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios, y acreditación institucional de centros universitarios”.

 
El primer informe de gestió, aprovat per la Junta de Facultat en la sessió del 20 de juliol de 2022, ha estat promogut per l’Agència de Polítiques i de Qualitat de la UB (APQUB) i per la pròpia Facultat de Química. De manera consensuada, s’estructura en tres seccions ben diferenciades: 
 
Informe sobre la implantació dels plans directors de la Facultat de Química. 
Informe de revisió del sistema d’assegurament intern de la qualitat (SAIQU) de la Facultat de Química. 
Informes de seguiment de les titulacions de grau i màster universitaris sota l’abast del SAIQU de la Facultat de Química.