Direcció

Direcció Els Serveis Lingüístics (SL) depenen del Vicerectorat de Relacions Institucionals, Comunicació i Política Lingüística, representat pel Dr. Jordi Matas. La plantilla està formada per personal de la Universitat de Barcelona i de la Fundació Bosch i Gimpera. A més, hi ha becaris, estudiants en pràctiques i col·laboradors externs. Es financen amb pressupost propi i amb un ajut de la Secretaria d’Universitats i Recerca (SUR) per a projectes multilingües de les universitats catalanes (Interlingua – AGAUR).

La direcció participa a la Comissió de Política Lingüística de la UB i a la Xarxa de Dinamització Lingüística. Col·labora amb el Departament de Filologia Catalana, l’Escola d’Idiomes Moderns, el Servei d’Atenció a l’Estudiant, l’Observatori de l’Estudiant, entre d’altres, i amb projectes interuniversitaris conjunts.

Representa la Universitat de Barcelona en diferents comissions i organismes, com ara la comissió de llengua de la SUR i la Comissió de Llengua de la Xarxa Vives d’Universitats, amb els grups de treball de Qualitat Lingüística, EILC (Cursos intensius de llengua Erasmus), Pla de política lingüística, Perfils professionals dels serveis lingüístics, e-PEL (Portafolis europeu de llengües electrònic).

És membre de la Comissió Interuniversitària de Formació i Acreditació Lingüístiques de Catalunya (CIFALC).

També col·labora amb l’Institut Ramon Llull en activitats de formació per a estudiants internacionals.

Els Serveis Lingüístics són hereus del Servei de Llengua Catalana, creat el 1988 pel rector Bricall per normalitzar la llengua en l’àmbit universitari. M. Teresa Cabré Castellví en va ser la planificadora i la primera directora. En anys posteriors, M. Àngels Massip i Esteve Clua van precedir l’actual directora, Conxa Planas, en les tasques de direcció. A l’origen del Servei de Llengua Catalana, hi trobem la iniciativa Cursos de català del Rectorat, instituïda el 1979 i vinculada al rector Badia i Margarit, que va representar la primera actuació en matèria de política lingüística institucional.