Beques i ajuts per a la matrícula (curs 2019-2020)

El Ministeri d’Educació i Formació Professional convoca cada curs acadèmic beques per als estudiants universitaris de grau i de primer i segon cicle i màsters oficials: Beca de Caràcter General i Beca de Col·laboració en departaments. Les convocatòries que estableixen els requisits es publiquen al BOE durant els mesos de juny/juliol/agost.

L’AGAUR convoca beques d’Equitat per a la minoració dels preus dels estudis universitaris en funció de la renda. La convocatòria està prevista per al mes de juliol i els requisits es podran consultar a la pàgina web següent:
www.ub.edu/beques/grausimasters

1) BECA DE CARÀCTER GENERAL (grau i màster universitari)

 

És molt important que abans de matricular-te t’informis dels requisits i del procediment a la pàgina web de la UB:

 

La sol·licitud de la beca es fa per Internet , on podeu consultar també el termini per sol·licitar la beca.  

 

Per poder gaudir  de matrícula condicional has d’haver sol·licitat la beca prèviament a la matrícula i, a més, has d’haver estat becari l’any anterior, o bé tenir l’acreditació econòmica positiva que expedeix l’AGAUR i que s’ha de sol·licitar abans de la matrícula.

 

La quantia de la beca de matrícula que correspon als estudiants dels centres adscrits és la corresponent a l’import del preu públic fixat pel Govern de la Generalitat en el curs 2011-2012 per a la titulació corresponent o d’una altra del mateix grau d’experimentalitat, actualitzat en els termes previstos al Reial decret que estableix els llindars de renda i patrimoni familiar de les beques i els ajuts a l’estudi per al curs 2019-2020.

.

La quantia de la beca de matrícula dels estudiants de l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC) i de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) és la corresponent al preu públic fixat pel Govern de la Generalitat en el curs 2019-2020 en el Decret de preus.

 

Si posteriorment a la sol·licitud es produeix la denegació de la beca o l’anul·lació de la matrícula hauràs d’abonar l’import total de la matrícula sol·licitada.

 

Qualsevol canvi d’estudis dins la mateixa UB o el trasllat a una altra universitat o modificació de matrícula implica la necessitat d’actualitzar les dades a la sol·licitud de beca. Aquest fet s’ha de comunicar a la secretaria d’estudiants i docència on s’ha efectuat la matrícula.

 

Abans de formalitzar una modificaci ó/anul·lació parcial de la matrícula, has d’informar-te  a la Unitat de Beques i Ajuts a l’Estudiant (Travessera de les Corts, 131-159, 08028 Barcelona) si aquesta modificació/anul·lació implica la pèrdua del dret a gaudir de la beca.

 

 Els estudiants residents al País Basc queden exclosos de sol·licitar la beca general, i hauran de demanar obligatòriament la beca del País Basc.

 

 

2) BECA DEL MINISTERI D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL DE COL·LABORACIÓ EN DEPARTAMENTS (grau i màster universitari)

Pots informar-te dels requisits i el procediment a la pàgina web de la UB.

 

La beca de col·laboració en departaments convocada pel Ministeri d’Educació,i Formació Professional està destinada als estudiants de darrer curs de grau o als estudiants de primer curs de màster universitari  que vulguin iniciar-se en les tasques d’investigació directament vinculades als estudis que cursin. Poden sol·licitar-la tots aquells estudiants que compleixin els requisits acadèmics establerts a la convocatòria i el termini és la primera quinzena de setembre.

 

Aquesta beca és compatible amb la beca general. Sol publicar-se entre mitjan juny i començament de juliol.

 

La sol·licitud de la beca es fa per internet a través de la seu electrònica del MECD. Pots consultar els requisits i el termini per solicitar la beca al web de la Unitat de Beques i Ajuts a l’Estudiant.

 

3) BECA EQUITAT (grau i màster universitari)

Són beques que suposen la minoració dels preus dels crèdits d’estudis universitaris de Grau i de màster matriculats per primera vegada. Aquesta minoració serà diferent segons el  llindar de la renda en què estiguis situat.

 

La seva sol·licitud es podrà tramitar, a partir del mes de juliol i en el termini establert en la convocatòria, a través de l’Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat i els requisits els potss trobar a:ub.edu/beques/grausimasters

 

Per poder gaudir-ne has de sol·licitar obligatòriament la beca general del Ministeri d’Educació i Formació Professional..

 

4) BEQUES DE COL·LABORACIÓ DE LA UB I AJUTS PER A ACTIVITATS ESPECÍFIQUES

 

Pots informar-te  dels requisits i el procediment a la pàgina web:ub.edu/beques/col.laboracio

 

La UB ofereix als seus alumnes la possibilitat de realitzar tasques de col·laboració en diferents unitats i centres de la UB i en entitats externes que tenen assignats convenis de col·laboració amb la UB. Els estudiants reben, a canvi, un ajut econòmic i són donats d’alta a la Seguretat Social. Les beques de col·laboració són una oportunitat de formació complementària tant acadèmica com personal per als estudiants que cursen estudis a la UB en règim d’ensenyament oficial.

 

Els requisits generals que cal complir són els següents:

  • Ser estudiant de la UB o dels seus centres adscrits en qualsevol dels ensenyaments oficials de grau, màster universitari o del graduat en Investigació Privada. No poden demanar beques de col·laboració els alumnes de mobilitat procedents d'altres universitats..
  • No haver estat adjudicatari de la beca en la mateixa unitat, entitat externa o faculta/ICEt durant més de 22 mesos a la mateixa unitat o entitat externa o facultat/ICE
  • No haver gaudit de la mateixa beca de col·laboració..
  • Tenir un mínim de 30 crèdits superats en els estudis de què es matricula i matricular-se d’un mínim de 18 crèdits, llevat de les excepcions que es recullen al Reglament de Beques de Col·laboració.
  • Tenir coneixements orals bàsics de català o castellà.

Els requisits específics de cada beca s’explicitaran als annexos de les corresponents convocatòries de beques de col·laboració.

 

5) AJUTS PER ACTIVITATS ESPECÍFIQUES

Pots informar-te dels requisits i el procediment a la pàgina web: ub.edu/beques/ajuts

 

Programa DRAC

 

Els ajuts del programa DRAC són ajuts de mobilitat per a activitats específiques convocats per la Xarxa Vives d’Universitats. Aquesta convocatòria té tres terminis de presentació de sol·licituds durant l’any: gener, maig i setembre, en els quals es resolen dos tipus d’ajuts destinats als estudiants: Formació Avançada i Hivern.

 

Durant el mes de maig, la UB publica la convocatòria dels ajuts DRAC-Estiu per a l’assistència a cursos d’estiu organitzats per les universitats de la Xarxa Vives.

 

Ajuts Els Juliols

 

Són ajuts econòmics per matricular-se en els cursos d'Estiu "Els Juliols de la UB" La convocatòria es publica durant el mes de maig. Pots informa-te a : ub.edu/beques/ajuts

 

Programa Erasmus+


Per sol·licitar ajuts de mobilitat dins el programa Erasmus+, l’estudiant de grau haurà de tenir 60 crèdits superats de la titulació i els estudiants de màster universitari caldrà que tinguin 30 crèdits matriculats en el moment de la sol·licitud i superats en el moment de fer la mobilitat i els estudiants de doctorat que estiguin fent el sego curs de l'ensenyament.

 

En termes generals, l’estudiant ha de tenir pendents de cursar els crèdits equivalents a la dedicació a temps complert, segons si l’estada és semestral o anual.

 

Es pot consultar la informació a: ub.edu/mobilitatinternacional

 

El programa Erasmus+ té dues accions:

    - acció KA103: mobilitat dins de la UE  (estudis i pràctiques)

Durant el mes de novembre es convoquen els ajuts de mobilitat del programa Erasmus+ per a estudiants de grau, màster o doctorat per fer una mobilitat d’estudis o pràctiques. En el cas de mobilitat d’estudis, l’ajut es pot sol·licitar a alguna de les universitats amb les quals la UB té un acord signat. En el cas de la mobilitat de pràctiques, es pot sol·licitar per dur a terme una mobilitat en una empresa o institució de la qual es tingui una acceptació en el moment de sol·licitar l’ajut de mobilitat.
L’estudiant d’últim any, pot sol·licitar una mobilitat de pràctiques per dur-la a terme l’any següent, un cop ja graduat.
Els estudiants amb necessitats especials d’un grau igual o superior al 33% disposen d'ajuts complementaris.

  • - acció KA107: mobilitat fora de la UE

Durant el mes de novembre es convoquen els ajuts de mobilitat del programa Erasmus+ per a estudiants de grau i màster per fer una mobilitat d’estudis o pràctiques en una universitat de fora de la UE amb la qual la UB ha signat un acord Erasmus.

- Ajuts per a la participació en programes de mobilitat internacional

Els estudiants de la UB que hagin estat seleccionats perfer una estada a l’empara de les següents convocatòries de mobilitat internacional:  programa ERASMUS KA103 (estudis i pràctiques) i els programes de mobilitat amb Universitats estrangeres amb les quals la UB té signat un conveni general o específic d’intercanvi d’estudiants, participaran automàticament en aquesta convocatòria sense necessitat de presentar nova sol·licitud.

 

Hi ha quatre modalitats d’ajuts:
Modalitat A : 200 euros per a estades en universitats europees.
Modalitat B:  1.500 euros per a estades en universitats d’Àsia-Pacífic
Modalitat C: 1000 euros per estades en universitats d’Amèrica Llatina
Modalitat D:  1000 euros per estades en universitats de la resta del món (no incloses en les modalitats A, B i C)       

Pots informar-te a: ub.edu/beques/ajuts/

 

Beca MOBINT (AGAUR, Generalitat de Catalunya)

 

Els estudiants de la UB que hagin estat seleccionats per fer una estada a l’empara de les següents convocatòries de mobilitat internacional:  programa Erasmus+, convocatòria de mobilitat de convenis generals, convocatòria de mobilitat de convenis específics i sol·licitud individual , poden sol·licitar aquest ajut a la convocatòria de l’AGAUR.

 

L’import és de 200 euros/mes fins a un màxim de 6 mesos.

 

Es pot consultar més informació a:agaur.gencat.cat/ca/beques-i-ajuts/convocatories-per-temes/Ajuts-a-la-mobilitat-internacional-de-lestudiantat-amb-reconeixement-academic-de-les-universitats-catalanes-per-al-curs-2016-2017-MOBINT-2016

 

Beca Santander Iberoamérica


Els estudiants de la UB que hagin estat seleccionats per fer una estada a l’empara de les següents convocatòries de mobilitat internacional:  convocatòria de mobilitat de convenis generals, convocatòria de mobilitat de convenis específics, poden sol·licitar aquest ajut a la convocatòria de la UB i el Banco de Santander (sempre que la universitat de destí estigui en la llista d’universitats que tenen conveni amb el Banco de Santander).

 

L’ajut és un import únic de 3.000 euros.

 

Beca Santander Erasmus


Els estudiants de la UB que hagin estat seleccionats per realitzar una estada a l’empara de la convocatòria d’ajuts de mobilitat internacional del programa Erasmus+ KA103 (estudis o pràctiques) poden sol·licitar aquest ajut a la convocatòria de la UB i el Banco de Santander. Pots informar-te a: ub.edu/uri/Documents/Convo_Santander_Erasmus_19_20.pdf

 

 

6) AJUTS BKUB

Pots informar-te a la pàgina www.ub.edu/bkub

 

És un programa especial de mesures per ajuts a la matrícula impulsat pel vicerectorat encarregat dels afers de beques de la UB per donar suport als estudiants amb dificultats econòmiques especials o circumstàncies personals sobrevingudes i per a fer cursos de terceres llengües a l’Escola d’Idiomes Moderns per assolir els nivells A2, B1, B2 del Marc Europeu Comú de Referència (MECR).

 

excel HUBc BKC