Ajuts a l'estudi per a estudiants amb dificultats econòmiques especials o circumstàncies personals sobrevingudes. Requisits

REQUISITS GENERALS i ECONÒMICS

Requisits Generals

1. Ser estudiant de la UB en qualsevol dels seus ensenyaments de grau o màster universitari (a excepció dels estudiants dels centres adscrits).

 • Queden expressament exclosos els estudiants d'ensenyaments de tercer cicle o doctorat, títols propis i estudis de postgrau propi.
 • Als efectes de la present convocatòria no es consideren estudiants de la UB, els alumnes de mobilitat procedents d'altres universitats.

2. En el cas de ser estudiant estranger no comunitari, cal que la persona sol·licitant i/o el seu  pare o mare hagin treballat a Espanya durant l’any 2020 i tenir la condició de resident a Espanya, d’acord amb l’establert en la Llei 4/2000 de 11 de gener sobre dret i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, en la nova redacció donada per la Llei Orgànica 8/2000 de 22 de desembre.

3. No estar en possessió de cap títol acadèmic universitari oficial o no tenir les condicions per obtenir-lo, llevat que estigui cursant els primers estudis de màster o un segon cicle provinent d'un primer cicle no adaptat a l'espai europeu d'educació superior.

4. Trobar-se en una de les situacions següents, segons la modalitat que es vulgui demanar:

 • Modalitat A:
  • Haver demanat la beca general del Ministeri d'Educació i Formació Professional i/o la beca Equitat el curs 2021-2022 i trobar-se en una situació sobrevinguda que afecta l'economia. S'exclou com a situació sobrevinguda aquella en què la situació la produeix una decisió individual, com ara l'emancipació de l'estudiant de la residència familiar. La beca general ha d'estar denegada només per motius acadèmics. En cas d'haver estat denegada per motius econòmics, s'ha de demostrar un canvi important en la situació econòmica o cal estudiar les possibles excepcionalitats.
  • No haver demanat beca general i/o Equitat i haver sofert una circumstància personal sobrevinguda posterior a la finalització del termini de presentació de les sol·licituds de les beques esmentades
 • Modalitat B.
  • Estar matriculat d'assignatures per segona vegada, haver sol·licitat la beca Equitat i trobar-se entre els trams 1 i 2 de la beca Equitat.
 • Modalitat C.
  • Estar matriculat de primer curs de màster universitari no habilitant i tenir la beca general denegada únicament per no haver assolit la nota mitjana d'accés. La nota mitjana d'accés mínima serà la següent per àrees de coneixement:
   • Arts i Humanitats, Ciències Socials i Jurídiques i Ciències de la Salut: 6,5 punts
   • Ciències i Ensenyaments Tècnics : 6 punts

Requisits Econòmics

Acreditar que la situació econòmica -durant el darrer trimestre del 2020, durant l'any 2021 o bé amb posterioritat al termini de presentació de les sol·licituds per obtenir la beca general o Equitat- no permet fer front al pagament dels preus públics de matrícula. En particular, la persona sol·licitant ha d'acreditar que es troba en unes circumstàncies que li haurien permès obtenir les beques de les convocatòries ordinàries. En concret d'acord amb els requisits establerts a la RESOLUCIÓ REU/2030/2021, de 21 de juny, per la qual s'estableixen, per al curs acadèmic 2021-2022, els procediments per a l'obtenció de l'acreditació del tram de renda familiar i de les beques Equitat per a la minoració dels preus dels crèdits dels estudis universitaris i l'acreditació de caràcter econòmic a l'efecte de formalitzar la matrícula com a becari o becària condicional i amb els de la Resolució de 28 de juliol de 2021, de la Secretaria de Estado de Educación, per la que es convoquen les beques de caràcter general per al curs acadèmic 2021/2022, per a estudiants que cursin estudis postobligatoris.

AVALUACIÓ I ADJUDICACIÓ

1. Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la Unitat de Beques i Ajuts a l'Estudiant valora exclusivament les que compleixen tots els requisits establerts a la base III.

2. Des de la Unitat de Beques i Ajuts a l'Estudiant s'avalua les sol·licituds d’acord amb els criteris següents, seguint l’ordre de prioritat:

 • Grau i màster universitari habilitant.
 • Màster universitari.
 • Evolució del rendiment acadèmic.
 • Situació econòmica.

En el cas que sigui necessari prioritzar entre aquestes categories, es preveu:

 •  Fer una entrevista (entre 0 i 1 punt)
 •  Avaluar els mèrits (fins a 0,5 punts)

La unitat de Beques i Ajuts a l’Estudiant, si ho considera oportú d’acord amb les situacions presentades, entrevista les persones sol·licitants que reuneixen els requisits de la convocatòria per poder avaluar millor les situacions al·legades. En el cas que la unitat els ho demani, aquestes persones han d’aportar documentació acreditativa, que pot incloure un informe dels Serveis Socials. Així mateix, en aquesta entrevista el personal de la unitat assessora sobre alternatives i/o accions que els estudiants poden dur a terme.

Si la sol.licitud no reuneix alguns els requisits exigits en aquesta convocatòria o s'observa que hi falta algun document, es requerirà a la persona interessada que esmeni la sol.lictud en el termini de 10 dies naturals i que l'acompanyi dels documents preceptius. Aquest requeriment es realitzarà mitjançant llistes de reclamació de documentació penjades a la pàgina web de Beques i Ajuts a l'Estudiant i a la seu electrònica. Si no ho fa així, es considera qiue desisteix de la petició.

La comissió avaluadora elabora la proposta d’adjudicació d’acord amb l’avaluació feta per la unitat de Beques i Ajuts a l’Estudiant i determina els tipus d’ajuts que s’han de concedir segons les situacions al·legades, proposta que lliura a la vicerectora d’Estudiants i Participació.

En el termini màxim de 10 dies a partir de la data de la proposta d’adjudicació, la  vicerectora d’Estudiants i Participació emet la resolució parcial corresponent, en què consten:

 • les persones adjudicatàries dels ajuts,
 • les persones sol·licitants excloses per no complir els requisits, i
 • les persones sol·licitants en llista de reserva per possibles redistribucions del pressupost.

En les resolucions es fa constar la manera en què es regularitza l’import definitiu de la matrícula i el termini en què es fan les devolucions de matrícula, si escau. Les persones que tinguin l’ajut denegat han de pagar la totalitat de la matrícula abans de l’inici del curs següent.

MÈRITS

Per gaudir de l'ajut es considera un mèrit que la persona sol.licitant:

 • Hagi sol.licitat una beca de col·laboració de la UB.
 • Estigui apuntada al Servei d'Ocupació de Catalunya.
 • Participi en accions de voluntariat a la UB o d'aprenentatge servei (ApS).
 • Col·labori o sigui soci-sòcia de la Fundació Solidaritat UB.