Ajuts a l'estudi per a estudiants amb dificultats econòmiques especials o circumstàncies personals sobrevingudes. Requisits

REQUISITS GENERALS i ECONÒMICS

1. Ser estudiant de la UB en qualsevol dels seus ensenyaments de grau o màster universitari (a excepció dels estudiants dels centres adscrits).
 • Queden expressament exclosos els estudiants d'ensenyaments de tercer cicle o doctorat, títols propis i estudis de postgrau propi.
 • Als efectes de la present convocatòria no es consideren estudiants de la UB, els alumnes de mobilitat procedents d'altres universitats.

2. En el cas de ser estudiant estranger no comunitari, cal que la persona sol·licitant i/o el seu   pare o mare hagin treballat a Espanya durant l’any 2016  i  tenir la condició de resident a Espanya.

3. No estar en possessió de cap títol acadèmic universitari oficial o no tenir les condicions per obtenir-lo, llevat que estigui cursant els primers estudis de màster o un segon cicle provinent d'un primer cicle no adaptat a l'espai europeu d'educació superior.

4. Trobar-se en una de les situacions següents:

 • Haver demanat beca general del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport i/o la beca Equitat el curs 2017-2018 i trobar-se en una situació sobrevinguda que afecta l'economia. S'exlcou com a situació sobrevinguda aquella en què la situació la produeix una decisió individual, com ara l'emancipació de l'estudiant de la residència familiar. La beca general ha d'estar denegada només per motius acadèmics.En cas d’haver estat denegada per motius econòmics, s’ha de demostrar un canvi important en la situació econòmica o cal estudiar les possibles excepcionalitats.
 • No haver demanat beca general i/o Equitat i haver sofert una circumstància personal sobrevinguda posterior a la finalització del termini de presentació de les sol·licituds de les beques esmentades.
 • Estar matriculat d’assignatures per segona vegada, haver sol·licitat la beca Equitat i trobar-se entre els trams 1 i 5 de la beca Equitat.

AVALUACIÓ I ADJUDICACIÓ

1. Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la Unitat de Beques i Ajuts a l'Estudiant valora exclusivament les que compleixen tots els requisits establerts a la base III.

2. Des de la Unitat de Beques i Ajuts a l'Estudiant s'avalua les sol·licituds d’acord amb els criteris següents, seguint l’ordre de prioritat:

 • Grau i màster universitari professionalitzador
 • Màster universitari
 • Evolució del rendiment acadèmic
 • Situació econòmica

En el cas que sigui necessari prioritzar entre aquestes categories, es preveu:

 •  Fer una entrevista (entre 0 i 1 punt)
 •  Avaluar els mèrits (fins a 0,5 punts)

La unitat de Beques i Ajuts a l’Estudiant, si ho considera oportú d’acord amb les situacions presentades, entrevista les persones sol·licitants que reuneixen els requisits de la convocatòria per poder avaluar millor les situacions al·legades. En el cas que la unitat els ho demani, aquestes persones han d’aportar documentació acreditativa, que pot incloure un informe dels Serveis Socials. Així mateix, en aquesta entrevista el personal de la unitat assessora sobre alternatives i/o accions que els estudiants poden dur a terme.

Totes les comunicacions amb la persona sol·licitant es fan mitjançant el correu electrònic que hagi fet constar a la sol·licitud.

La comissió avaluadora elabora la proposta d’adjudicació d’acord amb l’avaluació feta per la unitat de Beques i Ajuts a l’Estudiant i determina els tipus d’ajuts que s’han de concedir segons les situacions al·legades, proposta que lliura a la vicerectora d’Estudiants i Política Lingüística

En el termini màxim de 10 dies a partir de la data de la proposta d’adjudicació, la  vicerectora d’Estudiants i Política Lingüística emet la resolució parcial corresponent, en què consten:

 • les persones adjudicatàries dels ajuts,
 • les persones sol·licitants excloses per no complir els requisits, i
 • les persones sol·licitants en llista de reserva per possibles redistribucions del pressupost.

En les resolucions es fa constar la manera en què es regularitza l’import definitiu de la matrícula i el termini en què es fan les devolucions de matrícula, si escau. Les persones que tinguin l’ajut denegat han de pagar la totalitat de la matrícula abans de l’inici del curs següent.

MÈRITS

Per gaudir de l'ajut es considera un mèrit que la persona sol.licitant:

 • Hagi sol.licitat una beca de col·laboració de la UB.
 • Estigui apuntada al Servei d'Ocupació de Catalunya.
 • Participi en accions de voluntariat a la UB o d'aprenentatge servei (ApS).
 • Col·labori o sigui soci-sòcia de la Fundació Solidaritat UB.