Ajuts a l'estudi per a estudiants amb dificultats econòmiques especials o circumstàncies personals sobrevingudes. Incomptabilitats, obligacions i revocacions.

INCOMPATIBILITATS, OBLIGACIONS I RENÚNCIES

Incompatibilitats

El gaudiment d’aquests ajuts és compatible i complementari amb la beca general i la d’Equitat, però és incompatible amb la resta d’ajuts públics o privats destinats a la mateixa finalitat.

Obligacions

La persona beneficiària està obligada a aprofitar el curs acadèmic presentant-se a totes les convocatòries d’exàmens, en el benentès que aquest ajut és extraordinari per a situacions sobrevingudes.

A efectes d’incompatibilitat, la persona beneficiària està obligada a comunicar a Beques i Ajuts a l’Estudiant qualsevol altra beca o ajut amb la mateixa finalitat que se li pugui concedir i, en cas de ser incompatible, a tornar els imports percebuts.

Revocació

La  vicerectora d’Estudiants i Política Lingüística pot revocar l’ajut si comprova que s’han falsejat les dades o que hi ha un incompliment dels requisits d’aquesta convocatòria.

Renúncies

En qualsevol moment del procés, l’estudiant pot renunciar a la sol·licitud de l’ajut. En el cas que ja hagi estat concedit, ha de fer el pagament de la matrícula. L’estudiant també pot anul·lar la matrícula en els terminis corresponents. En aquest cas, cal que també renunciï a l’ajut i faci el pagament de la matrícula.

En ambdós casos, l’estudiant ha de contactar amb la Secretaria d’Estudiants i Docència del seu centre per fer la tramitació corresponent.