Ajuts econòmics per a estudiants amb mobilitat reduïda que requereixen assistència de terceres persones. Requisits

REQUISITS

Per l’adjudicació dels ajuts, cal:

 • Ser estudiant de Grau de la Universitat de Barcelona durant el curs 2017/2018, inclosos  els estudiants dels centres adscrits.
 • Tenir una discapacitat reconeguda igual o superior al 75% amb necessitat de suport d’una tercera persona per les activitats bàsiques de la vida diària.
 • Tenir un reconeixement del Grau II o III de dependència, segons estableix la Llei 39/2006 de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les Persones en situació de dependència.

La participació de l’estudiant en cursos posteriors implicarà una nova sol·licitud i presentació de la documentació justificativa.

CRITERIS DE SELECCIÓ

Per a l’adjudicació dels ajuts, es valora el

 • Grau del certificat de discapacitat i el grau de dependència reconegut.
 • Si la persona és beneficiària d’altres prestacions econòmiques, serveis o beques.
 • Rendiment acadèmic.
 • Memòria justificativa.

Si la comissió de valoració ho considera convenient, pot convocar la persona sol·licitant a una entrevista personal.

La comissió, en el termini màxim de trenta (30) dies a partir de l’últim dia assenyalat a les bases per presentar les sol·licituds, tramet a la vicerectora d’Estudiants i Política Lingüística les sol·licituds presentades, amb la documentació que s'hi adjunti, l'acta de la sessió i les propostes d'adjudicació que consideri pertinents.    

L’alumne formar part d’una llista d’espera. Així, en el cas que es produeixi una renúncia, la vicerectora d’Estudiants i Política Lingüística pot concedir l’ajut a una persona de la llista d’espera.

Aquests aspectes es valoraran en base a una puntuació de 100, distribuïts de la següent manera:

 • Grau del certificat de discapacitat i grau de dependència reconegut: 20 punts                                
 • Si la persona és beneficiaris d’altres prestacions econòmiques, serveis o beques: 15 punts
 • El rendiment acadèmic: 25 punts                                                                                        
 • La memòria justificativa presentada: 40 punts                                                                     

Mecanisme per a la distribució dels punts:

 • Grau del certificat de discapacitat i grau de dependència reconegut:
  • 75%-79%= 5 punts
  • 80%- 84%= 10 punts
  • 85%-89%= 15 punts
  • 90%- 100%= 20 punts
 • Si la persona és beneficiaris d’altres prestacions econòmiques, serveis o beques:
  • Si no rep cap altre ajut: 15 punts
  • Si rep altres ajuts econòmics associats a la seva discapacitat: 10 punts
  • Si rep ajuts específics per assistents personals: 5 punts
 • El rendiment acadèmic:

Els 25 punts es distribuiran tenint en compte la nota mitja ponderada de l’expedient acadèmic de l’ensenyament que està cursant.
En el cas de ser el primer any d’estudis universitaris es tindrà en compte la nota mitja ponderada de la titulació que li dona accés als estudis.

 • La memòria justificativa presentada:

Es valorarà fins amb 35 punts els aspectes relacionats amb les circumstàncies individuals que es considerin significatives pel seguiment de l’activitat acadèmica.

Els 10.000 € dels ajuts seran atorgats de forma proporcional en base a la puntuació obtinguda.

El màxim a percebre per cada estudiants serà de 3.000 €.